Een ongeval met een spoorvoert...

Een ongeval met een spoorvoertuig – het begrip ongeval (III)

Een verkeersongeval betreft ieder ongeval bij het zich verplaatsen van personen, met of zonder voertuig en ongeacht het type van voertuig.

De val van een voetganger tijdens een verplaatsing wordt beschouwd als een verkeersongeval.

Door het Hof van Cassatie wordt een verkeersongeval gedefinieerd als elk ongeval in het wegverkeer waarbij middelen van vervoer, voetgangers of de in het wegverkeersreglement bedoelde dieren betrokken zijn.

Een ongeval dat een passagier overkomt op het perron dient als een verkeersongeval te worden aanzien in de zin van art. 601bis Ger. W. hetgeen bepaalt dat de Politierechtbank kennis neemt van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval of een treinongeval zelfs indien het zich heeft voorgedaan op een plaats dewelke niet toegankelijk is voor het publiek.

Hieruit volgt dat een ongeval waarbij een trein betrokken is niet enkel voor vergoeding in aanmerking komt overeenkomstig art. 29bis WAM-wet wanneer dit ongeval zich heeft voorgedaan op een plaats waar het aan sporen gebonden voertuig de openbare weg dwarst of volgt.

Zo oordeelde het Hof van Cassatie in haar arrest dd. 29 september 2011 dat een ongeval waarbij een voetganger gegrepen werd door een trein op de spoorbedding, wel degelijk dient te worden gekwalificeerd als een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis WAM-wet.

Een verkeersongeval in de zin van art. 29bis WAM-wet vereist aldus dat het ongeval zich heeft voorgedaan op de openbare weg of op terreinen, zij het privé, die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen.