Eerste schorsingsarrest RVV te...

Eerste schorsingsarrest RVV ten gronde

De Raad aanvaardt in dit arrest één middel dat is opgeworpen door de verzoekende partij.

In casu was er een stedenbouwkundige vergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Zemst.

Hiertegen was beroep aangetekend bij de Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant.

In dat kader had de Provinciale Stedenbouwkundige ambtenaar in zijn verslag geadviseerd om het beroep niet in te willigen en de vergunning te weigeren.

De Deputatie had bij haar uitspraak conform artikel 4.7.23 § 1 VCRO het verslag van de Provinciale Stedenbouwkundige Ambtenaar als basis dienen te gebruiken.

De Raad stelt vast dat de Deputatie in haar beslissing enkel met een stijlformule verwijst naar het andersluidend verslag en op geen manier duidelijk maakt waarom zij afwijkt van dit verslag.

De Raad haalt in concreto een voorbeeld uit het advies van de ambtenaar en vergelijkt dit met het bestreden besluit om vast te stellen dat aan de motiveringsverplichting niet is voldaan.

Aldus gaat de Raad over tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant.