Eigendomsrecht versus onteigen...

Eigendomsrecht versus onteigening

In het kader van onteigeningen wordt soms nogal eens vergeten dat het gaat over fundamentele rechten die beschermd zijn in de grondwet en in het EVRM.

Artikel 1 eerste protocol EVRM stelt:

“Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het internationaal recht.
De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren.”

Ter zake stelde het grondwettelijk Hof:

“Aangezien artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens een draagwijdte heeft die analoog is met die van artikel 16 van de Grondwet, vormen de erin vervatte waarborgen een onlosmakelijk geheel met die welke zijn opgenomen in artikel 16 van de Grondwet, zodat het Hof, bij zijn toetsing van de bestreden bepalingen, ermee rekening houdt.”
GwH nr. 19/2021 van 4 februari 2021; GwHnr. 109/2016 van 14 juli 2016

Als U vragen hebt over onteigening, kan u best beroep doen op een gespecialiseerd advocaat. U kan ons bereiken via 016/30 14 40 of info@advocaten-leuven.be