ERELONEN

Kosten en erelonen

Vanaf 01/01/2014 zijn de ereloontarieven exclusief 21% btw.

Het ereloon wordt bepaald in functie van:

  • het belang van de zaak
  • de dringendheid
  • de complexiteit
  • en het resultaat

Bij het aanvatten van uw dossier wordt een overeenkomst gemaakt met een ereloontarief per uur.
Er kan tevens gewerkt worden tegen een afgesproken bedrag of percentage.
Daarnaast zijn er administratieve kosten voor onder andere verplaatsingen, fotokopies, briefwisseling, email, telefoon, fax, enz.

Externe kosten worden rechtstreeks aan de cliënt aangerekend, zoals bijvoorbeeld kosten van deskundigen, gerechtsdeurwaarders of gerechtskosten.
Indien een ereloon per uur wordt aangerekend ontvangt u een gedetailleerd overzicht van alle prestaties en kosten in uw dossier bij de eindafrekening.
Er worden geregeld provisies (tussentijdse betalingen) gevraagd.

Incasso

Ofwel is het ereloon een percentage ofwel een vaste vergoeding gelijk aan schadebeding, intrest en rechtsplegingsvergoeding zodat de cliënt de hoofdsom kan recupereren.
U contacteert hiervoor rechtstreeks Jan De Rieck of Chris Vandebroeck

Gratis?

Erelonen en kosten kunnen in een aantal gevallen gedragen worden door uw rechtsbijstandsverzekering.

Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de prestaties geleverd door de advocaten van het kantoor Vandebroeck De Rieck Verstraeten.
  1. De advocaat kan bij aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere provisies vragen, voorafgaandelijk aan de levering van de diensten.
  1. De provisies en de staten van kosten en ereloon zijn betaalbaar binnen de veertien dagen, op de zetel van de advocaat of op de bankrekening die wordt vermeld. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, een kortere betalingstermijn bepalen. Bij gebreke van betaling zijn van rechtswege en zonder de noodzaak tot ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd overeenkomstig de wet van 02 augustus 2002, te rekenen vanaf de verzenddatum, alsmede een bijkomende vergoeding voor de redelijke kosten, dewelke minstens 10% van het bedrag bedragen. Ieder protest met betrekking tot een provisie of staat moet aan de advocaat gericht worden via gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de verzenddatum, bij gebreke waarvan de staat of provisie onherroepelijk geacht wordt aanvaard te zijn.
  1. De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag van de door hem onderschreven professionele beroepsverzekering en binnen de grenzen van de dekking. Bijkomende informatie hierover kan worden bekomen via balieleuven.be. De advocaten zijn niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden waarop zij een beroep doen.
  1. De overeenkomst tussen de advocaten en de cliënt wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Leuven exclusief bevoegd, behoudens de mogelijkheid om de zaak voorafgaandelijk voor te leggen aan de daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten te Leuven.

Wettelijke informatie

De advocaten oefenen hun beroep uit in persoonlijke naam, dan wel in een vennootschap(*):

(*) BV Chris Vandebroeck
KBO: 0839.142.050

(*) BV Johan Verstraeten
KBO: 0808.761.848

(*) BV Jan De Rieck
KBO: 0839.165.806

Elke Geysen
KBO: 0812.637.888

(*) Charlotte Liesenborghs
KBO: 0699.613.884

(*) Antje Witters
KBO: 0753.623.979

(*) Ine Leirs
KBO: 0771.828.901

(*) Sara Van Genechten
KBO: 0776.381.763

(*) Arend Willems
KBO: 0799.162.511

De facturatie gebeurt via de BVOF Vandebroeck De Rieck Verstraeten (KBO: 0872.892.508), met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Fonteinstraat 1A bus 501.
De advocaten hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen, onder de titel van “advocaat” en houden kantoor te 3000 Leuven, Fonteinstraat 1A bus 501.

De advocaten zijn onderworpen aan verschilende reglementen en een specifieke deontologie. Verdere informatie hieromtrent vindt u op www.balieleuven.be.

U kan de advocaten contacteren, ondermeer ook bij klachten, via de contactgegevens vermeld op www.advocaten-leuven.be of via info@advocaten-leuven.be

De advocaten zijn lid van de balie te Leuven en/of Mechelen, die op hun beurt lid zijn van de Orde van Vlaamse Balies (zie www.advocaat.be).

Alle advocaten zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid bij de NV Amlin Europe en met als makelaar Van Breda Risk and Benefits (Antwerpen). Actuele informatie omtrent de verzekerde bedragen vindt u terug op www.balieleuven.be.
De Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle diensten die de advocaten voor hun cliënten leveren.