Fiscaal co-ouderschap en fisca...

Fiscaal co-ouderschap en fiscaal ten laste op loonbrief?

Als u een of meer kinderen ten laste hebt, heeft u recht op een fiscaal voordeel door middel van een verhoging van de belastingvrije som. Dit betekent dat een groter deel van uw inkomen niet belast wordt en dat uw verschuldigde belasting dus verlaagt.

In principe kan een kind maar bij 1 ouder fiscaal ten laste zijn. Indien de ouders niet langer meer samenwonen, betekent dat in principe de ouder op wiens adres de kinderen ingeschreven zijn, zal genieten van dit fiscaal voordeel.

Het is evenwel mogelijk dat het fiscaal voordeel toch gedeeld wordt bij helften tussen de beide ouders.

Zulk fiscaal co-ouderschap is mogelijk ingeval de huisvesting van de kinderen gelijkmatig is verdeeld, en dit voor zover dit gelijkmatig verdeeld verblijf blijkt hetzij uit een beslissing van een rechtbank waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt dat het verblijf gelijkmatig verdeeld wordt, hetzij uit een geregistreerde of een door de rechtbank gehomologeerde overeenkomst waarin uitdrukkelijk werd opgenomen dat het verblijf gelijkmatig verdeeld is en dat partijen bereid zijn de toeslagen op de belastingvrije som te verdelen.

U kan zich misschien afvragen welke ouder in die situatie de kinderen als ten laste kan vermelden op de loonbrief.

Uw maandelijks netto-inkomen zal immers hoger zijn indien de kinderen ten laste zijn, en dit doordat de maandelijkse afhouding van het brutoloon verminderd wordt. De fiscus anticipeert op die manier op de belastingvermindering die u zal genieten door verhoging van de belastingvrije som.

Het fiscaal co-ouderschap heeft evenwel tot gevolg dat de verhogingen van de belastingvrije som voor de kinderen ten laste verdeeld worden over beide ouders, ook al staan de kinderen niet langer vermeld op de loonbrief.

Het voordeel van de kinderen ten laste op de loonbrief wordt dan ook gecorrigeerd bij de berekening van de belastingen.

De toepassing van het fiscaal co-ouderschap in het aanslagbiljet van de personenbelasting zal er met andere woorden voor zorgen dat het netto voordeel dat de ouder met de kinderen ten laste op de loonbrief maandelijks geniet, gedeeltelijk tenietgedaan wordt, maar ook dat het netto verlies dat de andere ouder (zonder de kinderen ten laste op de loonbrief) maandelijks lijdt voor een deel wordt gecompenseerd.

U kan er aldus voor kiezen om maandelijks een hoger netto-inkomen te ontvangen door de kinderen als ten laste op uw loonbrief te vermelden, doch vergeet niet dat dit bij fiscaal co-ouderschap via de personenbelastingen zal gecorrigeerd worden.