GAS-boete aanvechten?

GAS-boete aanvechten?

Een “GAS”, ofwel gemeentelijke administratieve sanctie kan je oplopen indien je bepaalde overlast veroorzaakt, maar waarvan de feiten niet “ernstig” genoeg zijn om via de rechtbank aan te pakken. Het gaat dan bijvoorbeeld over wildplassen, nachtlawaai, … Deze bleven voor het in het leven roepen van de GAS vaak onbestraft omdat deze niet als prioritair werden bestempeld door het parket bij het vervolgingsbeleid.

Om overbelasting van de rechtbanken te vermijden voorziet het Koninklijk Besluit nr. 1 van 6 april 2020 dat de gemeenten overtredingen van de Corona-maatregelen zelf kunnen bestraffen met gemeentelijke administratieve sancties.

Het KB voorziet als vaste sanctie een administratieve geldboete van 250,00 EUR per inbreuk.

Indien je niet akkoord gaat met de GAS kan je deze aanvechten voor de politierechter die fungeert als beroepsinstantie. Voorheen kon de politierechtbank zich enkel uitspreken over de wettigheid van de GAS. Het betrof met name de vraag of de GAS al dan niet wettig werd opgelegd. De politierechter had dus enkel de mogelijkheid om de GAS-boete in zijn geheel te bevestigen of te vernietigen.

Het Grondwettelijk Hof heeft nu in 2 recente arresten de mogelijkheden van de politierechter verruimd. Zo oordeelde ze in een arrest van 23 januari 2019 dat artikel 31, § 1, derde en vierde lid, GAS-wet, in de interpretatie dat de politierechter een administratieve geldboete niet kan verminderen tot onder het wettelijk vastgestelde bedrag om rekening te houden met verzachtende omstandigheden, de artikelen 10 en 11 Gw, in samenhang gelezen met artikel 6 EVRM schendt.

Hierdoor wordt de politierechter in staat gesteld om rekening te houden met verzachtende omstandigheden, waardoor het bedrag van de GAS-boete kan worden verminderd tot onder het wettelijk vastgestelde bedrag.

Bovendien oordeelde het Grondwettelijk Hof in een arrest van 23 april 2020 dat de Politierechter de GAS-boete ook deels met uitstel kan opleggen.

Werd u om welke reden dan ook een GAS-boete opgelegd? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Wij bekijken dan samen met u of er geen sprake kan zijn van verzachtende omstandigheden waardoor de politierechter de GAS-boete onder het wettelijk minimum of voor een deel met uitstel zou kunnen opleggen.