Geen neerlegging meer van het ...

Geen neerlegging meer van het ledenregister voor VZW’s

Heel wat verenigingen werken onder de vorm van een VZW.

Ongetwijfeld een goed idee, maar het houdt ook een aantal administratieve en boekhoudkundige verplichtingen in.

Één van die verplichtingen bestaat in het jaarlijks neerleggen van de ledenlijst op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De “wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen” maakt hiermee komaf.
Art. 16 van die wet past de VZW-wet als volgt aan :

« De verenigingen moeten, bij mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de leden van de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de afschriften of uittreksels uit dit register verstrekken welke zij nodig achten. ».

Concreet betekent dit dus dat de ledenlijst nog moet bestaan en dat je ze op mondeling of schriftelijk verzoek moet kunnen voorleggen.

De ledenlijst effectief neerleggen is evenwel niet meer nodig.