Grondwerken: het KLIP-decreet ...

Grondwerken: het KLIP-decreet is van toepassing sinds 01 september 2009

Wie grondwerken wil uitvoeren, kijkt best na of er geen kabels en leidingen aanwezig zijn om graafschade te vermijden.

Om dit veel voorkomende probleem aan te pakken, werd enige tijd geleden het “Kabel en Leiding Informatie Portaal” (KLIP) opgericht, een centrale instelling waar alle kabel- en leidingbeheerders zich tegen uiterlijk 01 september 2009 dienden te registreren.

De bedoeling was om één loket te organiseren, waar je elektronisch een planaanvraag kan doen, teneinde op die manier beschadiging aan kabels en leidingen (en vooral de soms enorme menselijke en economische schade die er mee gepaard kan gaan) te vermijden.

Vanaf 01 september 2009 MOET dan ook iedereen die “op het grondgebied van het Vlaamse Gewest grondwerken zal uitvoeren” een planaanvraag indienen en dit “ten vroegste veertig werkdagen en uiterlijk twintig werkdagen voor de aanvang van de grondwerken”.

Het gaat dus duidelijk om een verplichting, waar enkel kan worden van afgeweken in geval van overmacht of voor grondwerken die manueel worden uitgevoerd.
De verplichting geldt evenmin voor grondwerken die op het eigen terrein worden uitgevoerd en waarbij die persoon weet dat de sinds de voorgaande planaanvraag niets is gewijzigd.

De planaanvraag is kosteloos en gebeurt elektronisch via www.klip.be
Via deze website vindt u ook meer informatie over het KLIP.

Het ligt voor de hand dat best niet licht over deze nieuwe formaliteit wordt heen gegaan.
In geval van schade zal ongetwijfeld allereerst de vraag worden gesteld of aan de verplichting is voldaan, welke informatie ingevolge de aanvraag werd verstrekt en wat met deze informatie is gedaan.
Immers, de Kabel- en Leidingbeheerders zijn aansprakelijk voor de foute of onvolledige informatie die zij verstrekken, terwijl de planaanvrager de informatie enkel mag gebruiken voor de verplichtingen opgelegd in het decreet.
Ook verzekeringsmaatschappijen zullen deze verplichting zeker in rekening nemen bij de vraag of ze al dan niet dekking verlenen.
Het niet (tijdig) indienen van een planaanvraag wordt overigens ook nog gestraft met een geldboete van 50 tot 100.000 euro.