Grondwettelijk Hof acht verpli...

Grondwettelijk Hof acht verplichte verbeurdverklaring middel misdrijf ongrondwettig

Op 28 februari verlaat S.T. de woning van zijn vaste leverancier van cocaïne. De politie houdt hem vervolgens tegen en vindt een bepaalde hoeveelheid van deze drugs in zijn auto.

Wanneer S.T. zich voor deze feiten diende te verantwoorden voor de correctionele rechtbank, vorderde het Openbaar Ministerie de verplichte verbeurdverklaring van zijn voertuig. Het voertuig heeft gediend om een drugmisdrijf te plegen en artikel 42 Strafwetboek stelt hierover duidelijk : “Bijzondere verbeurdverklaring wordt toegepast : 1° Op de zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken, en op die welke gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, wanneer zij eigendom van de veroordeelde zijn.”

Deze verbeurdverklaring dient volgens artikel 43 Strafwetboek altijd uitgesproken te worden in geval van een misdaad of een wanbedrijf.

De correctionele rechtbank vroeg het Grondwettelijk via een prejudiciële vraag of artikel 43 Strafwetboek de Grondwet niet schendt, in die mate dat de verplichte verbeurdverklaring de financiële situatie van diegene aan wie zij wordt opgelegd onevenredig kan aantasten in vergelijking met het doel van de wet.

Het Grondwettelijk Hof antwoordde op de prejudiciële vraag dat artikel 43 Strafwetboek inderdaad de Grondwet schendt, meer bepaald het gelijkheidsbeginsel van artikel 10 en 11, wanneer het in samenhang gelezen wordt met het recht op eigendom, beschermd door art. 1 Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM.

Het Hof geeft als redenering mee dat het verplichte karakter van de verbeurdverklaring “dermate afbreuk [kan] doen aan de financiële toestand van de persoon aan wie ze is opgelegd dat ze een onevenredige maatregel vormt ten aanzien van het ermee nagestreefde wettige doel, waardoor zij een schending met zich meebrengt van het eigendomsrecht“.

Het arrest zal een impact hebben op alle strafprocessen in ons land, aangezien vanaf nu de financiële situatie van de beklaagde zeker een rol speelt bij de bijzondere verbeurdverklaring . Er zijn geen gevolgen voor al uitgesproken vonnissen en arresten