Heropening der debatten

Heropening der debatten

Overeenkomstig art. 772 Ger.W. kan een partij dewelke gedurende het beraad een nieuw stuk of een nieuw feit ontdekt en zolang het vonnis nog niet is uitgesproken, de heropening der debatten vragen.

Een heropening is echter slechts mogelijk wanneer het ingeroepen stuk of feit nieuw is, hetgeen betekent dat dit feit of stuk niet gekend was op het ogenblik dat de zaak in beraad werd genomen. Indien echter argumenten of stukken worden bijgebracht of aangehaald waarvan men kennis kon hebben tijdens de zitting, kunnen deze argumenten of stukken niet het voorwerp uitmaken van een heropening der debatten.

De aanvraag tot heropening der debatten wordt aan de Rechtbank gericht door middel van een verzoekschrift waarin het nieuwe feit of stuk wordt aangegeven. Dit behoeft geen verdere toelichting.

Vervolgens wordt dit verzoekschrift ter kennis gebracht aan de andere partijen in het geding zodat zij opmerkingen kunnen formuleren en dit binnen de acht dagen.

De rechter kan vervolgens uitspraak doen op basis van de stukken of kan beslissen om een heropening der debatten te bevelen.

In geval van een heropening der debatten zullen mogelijks nieuwe conclusietermijnen worden bepaald teneinde partijen toe te laten hun argumenten op papier te zetten.

Na de heropening der debatten kan enkel nog een conclusie worden genomen en gepleit worden over de onderwerpen die de rechter heeft aangegeven, met name het nieuwe feit of stuk waarvoor de debatten werden heropend.

Een conclusie dewelke wordt genomen na de heropening der debatten waarin andere onderwerpen worden behandeld dan deze waarvoor de debatten werden heropend, moet uit de debatten geweerd worden.

Als dusdanig kan geen eisuitbreiding, noch een nieuwe tegeneis worden ingesteld of een andere tussenvordering die niet binnen het onderwerp van de heropening van de debatten valt.

Tegen de beslissing van de Rechtbank om de debatten te heropenen is geen hoger beroep mogelijk.