Het deskundigenonderzoek in bo...

Het deskundigenonderzoek in bouwzaken

De Belg wordt met een baksteen in de maag geboren. Wanneer deze met zijn gegeerde bouwproject kan starten, is de hoop groot dat de werken geheel volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd en tijdig kunnen worden afgerond. Helaas is dit niet altijd de realiteit.

Zo kan er discussie ontstaan over de conformiteit van de uitvoering van de werken of installaties, over de oplevering of over de stabiliteit van het gebouw. In dat geval kan de aanstelling van een deskundige soelaas bieden. Deze kan namelijk bewijsmateriaal verzamelen, de stand van de werken beschrijven, controleren of de werken volgens de regels van de kunst werden uitgevoerd en de afrekening opstellen.

De aanstelling van een deskundige kan ofwel minnelijk gebeuren, d.w.z. eenzijdig op vraag van één (van de) partij(en) of gezamenlijk op vraag van alle partijen, ofwel gerechtelijk.

Eenzijdig deskundigenonderzoek

Een eenzijdig deskundigenonderzoek, d.w.z. door een (van de) partij(en) zelf georganiseerd en zonder tussenkomst van de rechtbank, is niet tegenstelbaar aan de andere partij(en). Dit betekent evenwel niet dat een eenzijdig deskundigenonderzoek geen nut heeft. Het oordeel van een deskundige kan de opdrachtgever immers informeren over de slaagkansen van een eventuele verdere procedure en over de oorzaak, omvang en gevolgen van de schade.

Gezamenlijk deskundigenonderzoek

Partijen kunnen ook gezamenlijk en zonder tussenkomst van de rechtbank een deskundige aanstellen met het oog op het bereiken van een minnelijk akkoord. Dit akkoord kan worden vastgelegd in een dading (zie “Een geschil beëindigen door middel van een dading”, gepubliceerd op www.advocaten-heist.be op 16.03.2023). Hierdoor beëindigen partijen definitief hun geschil. Belangrijk is dus dat partijen zelf beslissen of ze het geschil minnelijk wensen te beëindigen op basis van de beslissing van de deskundige of niet. De beslissing is namelijk geenszins arbitrair.

Gerechtelijk deskundigenonderzoek

Indien partijen niet tot een minnelijke oplossing komen, kunnen zij steeds het geschil voor de rechtbank brengen. De rechter zal oordelen of hij het opportuun en noodzakelijk acht om een gerechtsdeskundige aan te stellen. Verder beslist de rechter ook over de precieze opdracht van de deskundige. Doorgaans beperkt hij de onderzoeksmaatregel tot wat volstaat om het geschil op te lossen. Er wordt dus een kosten-batenanalyse gedaan waarbij wordt gekeken naar de meest eenvoudige, snelle en goedkope maatregel. Zo niet, kan de kostprijs van een gerechtelijk deskundigenonderzoek zeer snel oplopen tot op het punt dat deze niet langer in verhouding is met de inzet van het geschil.

Bent u betrokken bij een bouwgeschil of wenst u een advies?

Bij vragen over dit thema kan u zeker bij ons terecht: info@advocaten-leuven.be – 016/30 14 40.