Het Handelsonderzoek en de kni...

Het Handelsonderzoek en de knipperlichten

De Rechtbank van Koophandel is er niet enkel om vonnissen uit te spreken, maar houdt zich ook actief bezig met het opsporen van ondernemingen in moeilijkheden.

Ze doet dit aan de hand van ‘knipperlichten”, dit zijn indicatoren waaruit kan afgeleid worden dat er mogelijk een (financieel) probleem is.

Het gaat meer bepaald om vonnissen bij verstek of vonnissen inzake niet-betwiste facturen, maar evengoed om vonnissen waarbij de handelshuur wordt ontbonden of niet wordt vernieuwd en vonnissen waarbij een einde wordt gemaakt aan het beheer van de handelszaak.
Bovendien zendt de overheid op vaste tijdstippen de lijst van eenieder die achterstallen heeft inzake belastingen, BTW of RSZ. Hetzelfde gebeurt met protesten inzake wisselbrieven.

Al deze (en andere) gegevens komen terecht bij de Kamer voor Handelsonderzoek (vroeger “Depistage” genoemd).

Sinds de nieuwe Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen (01 april 2009) heeft deze tot doel : “de toestand volgen van de schuldenaren in moeilijkheden om de continuïteit van hun onderneming of hun activiteiten te bewerkstelligen en de bescherming van de rechten van de schuldeisers te verzekeren.”
De bedoeling is dus om de ondernemer bewust te maken van de problemen en hem te begeleiden bij de te nemen maatregelen, terwijl ook de belangen van de schuldeisers worden in acht genomen.

In de praktijk betekent dit dat u een oproeping kan krijgen om te verschijnen voor de Kamer voor Handelsonderzoeken.

U moet persoonlijk verschijnen en kan u laten bijstaan, bijvoorbeeld door een advocaat of accountant.
U zal minstens een volledig bijgewerkte balans moeten voorleggen, evenals een overzicht van de afbetalingsplannen die werden getroffen met de (belangrijkste) schuldeisers.
Het heeft absoluut geen zin om de situatie te verbloemen : vermits de gegevensverzameling geautomatiseerd verloopt, weet de rechter-verslaggever vaak beter dan uzelf hoe groot bijvoorbeeld de exacte BTW-schuld is!
De rechter kan vragen stellen aan wie hij wil en kan eisen dat bepaalde documenten worden medegedeeld. Hij kan zelfs naar de woonplaats of de zetel van de schuldenaar gaan.

Het is belangrijk een oproeping voor de Kamer voor Handelsonderzoeken niet te negeren.

De taak van de rechter is immers om “de continuïteit van de onderneming” te bewerkstelligen.
Niet opdagen of medewerking weigeren, heeft vaak tot gevolg dat een verslag wordt overgemaakt aan de Procureur des Konings die kan dagvaarden in faillissement.