Het kantoor in de pers: Raad v...

Het kantoor in de pers: Raad van State vernietigt RUP VSGB (deel Uplace)

De Raad van State heeft in haar arrest van 17 juni 2014 het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening Vlaams strategisch gebied rond Brussel (oftewel “RUP VSGB”) gedeeltelijk vernietigd.

In het vernietigde deel van het RUP VSGB, het zogenaamde cluster C3, werd de basis gelegd voor het project van de nv Uplace.

Het arrest van de Raad van State vernietigt het RUP VSGB op basis van de problematiek van de mobiliteit en de zogenaamde “flankerende maatregelen”.

In het RUP VSGB wordt namelijk vastgesteld dat het noodzakelijk is om bepaalde werken uit te voeren teneinde ernstige problemen van mobiliteit te vermijden gelet op de nieuwe bestemmingen die mogelijk worden door het RUP VSGB, met name het mogelijk maken van het project Uplace.

Het Vlaams Gewest laat in het RUP VSGB evenwel na om reeds oplossingen te geven voor het mobiliteitsvraagstuk dat door het RUP zelf wordt gecreëerd.

Tijdens de voorbereidende fase van het RUP VSGB werd er reeds meermaals op gewezen dat het noodzakelijk was om een groot aantal verkeerstechnische en infrastructurele maatregelen te nemen teneinde de verkeersleefbaarheid in de betrokken gebieden te garanderen. Bovendien werd hier ook meermaals op gewezen tijdens het openbaar onderzoek.

De Raad van State vernietigt cluster C3 van het RUP VSGB bijgevolg omdat het Vlaams Gewest onvoldoende zekerheid biedt omtrent de verwezenlijking van de noodzakelijk geachte infrastructurele ingrepen aangaande de mobiliteit en omdat het RUP geen antwoord biedt op de meerdere bezwaren die hieromtrent werden geuit.

Door de beslissing van de Raad van State is de noodzakelijke rechtsgrond voor het project Uplace vernietigd. Het Vlaams Gewest dient nu eerst het mobiliteitsvraagstuk op te lossen in de regio Machelen alvorens zij een nieuwe beslissing neemt die het mogelijk maakt dat er een dergelijk groot project kan worden opgericht zoals Uplace.

Ons kantoor voerde met succes deze procedure bij de Raad van State namens meerdere partijen

Het persbericht van de Raad van State en het bijhorende arrest vindt u hier terug.