Het nieuwe erfrecht

Het nieuwe erfrecht

Ingevolge de wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft van 31/07/2017 worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan het erfrecht zoals dat tot op heden wordt toegepast.

We worden immers in onze huidige maatschappij geconfronteerd met verschillende samenlevingsvormen, en dit naast het traditionele gezin. Zo wordt er niet steeds meer gehuwd, maar woont men feitelijk of wettelijk samen. Er zijn ook meer nieuw samengestelde gezinnen. Dit alles maakte een aanpassing aan het erfrecht aangewezen.

De belangrijkste wijzigingen kan men samenvatten als volgt:

  1. Het voorbehouden deel van de nalatenschap – waarop de afstammelingen steeds aanspraak kunnen maken – wordt bepaald op de helft van de nalatenschap, en dit ongeacht het aantal kinderen.
  2. Het voorbehouden erfdeel van de ouders wordt afgeschaft. In ruil voor deze afschaffing hebben ouders wel een onderhoudsvordering ten aanzien van uw nalatenschap wanneer zij behoeftig zijn op het moment van uw overlijden.
  3. Indien men schenkingen heeft gedaan die het voorbehouden erfdeel van de afstammelingen overschrijden, kan men hetgeen men teveel heeft bekomen terugvorderen. In het huidige erfrecht moesten de geschonken goederen in principe in natura naar de nalatenschap terugkeren, wat voor veel moeilijkheden zorgde. Nu kan men enkel de waarde opeisen van de schenkingen die de reserve aantasten.
  4. De mogelijkheid wordt ingevoerd om, naast punctuele erfovereenkomsten, een globale erfovereenkomst op te maken tussen ouders en alle kinderen (familiepact).

De nieuwe wet treedt in werking op 01/09/20018 en zijn van toepassing op overlijdens vanaf die datum. Wie reeds schenkingen heeft gedaan, krijgt de mogelijkheid via een verklaring voor de notaris om een keuze te maken tussen het huidige en het nieuw erfrecht. Die verklaring moet gebeuren voor 1 september 2018.