Hoe lang dien ik aan mijn ex-e...

Hoe lang dien ik aan mijn ex-echtgenote het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding te betalen?

Sinds de nieuwe echtscheidingswet van 27/04/2007 (die inwerking is getreden op 01/09/2007) werd de duur van het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding maximaal beperkt tot de duur van het huwelijk.

Waar voorheen het persoonlijke onderhoudsgeld voor onbeperkte tijd verschuldigd was – tenzij de rechter in uitzonderlijke gevallen de duur ervan had beperkt – vervalt thans ingevolge het verstrijken van de maximumtermijn (gelijk aan het aantal jaren van huwelijk) de onderhoudsuitkering van rechtswege, zonder dat de uitkeringsplichtige ex-echtgenoot zich naar de rechter dient te wenden.

Deze maximumduur is evenwel volgens de wet ook van toepassing op de onderhoudsuitkeringen die definitief werden vastgelegd bij vonnis of arrest daterend van vóór de inwerkingtreding van de nieuwe echtscheidingswet. De maximumtermijn begint alsdan te lopen vanaf 01/09/2007.

Dit betekent dat eenieder die veroordeeld werd tot het ‘levenslang’ betalen van een persoonlijke onderhoudsbijdrage na echtscheiding thans slechts gehouden is tot betaling voor de maximale duur van het huwelijk, te rekenen vanaf 01/09/2007.

Ter illustratie: indien u 5 jaar gehuwd was en bij vonnis uitgesproken in 1999 veroordeeld werd tot het betalen van een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding zonder enige tijdsbeperking, eindigt thans deze verplichting automatisch na 5 jaar vanaf 01/09/2007 – hetzij op 31/08/2012.

Het dient opgemerkt dat de onderhoudsgerechtigde ex-echtgenoot na afloop van de maximumduur nog een verlenging kan vragen op grond van buitengewone omstandigheden…

Goed nieuws voor de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot die slechts enkele jaren gehuwd was en tegelijkertijd slecht nieuws voor de onderhoudsgerechtigde ex-echtgenoot zal u denken, weze het niet dat het Grondwettelijk Hof bij arrest van 03/12/2008 deze bepaling van de wet als ongrondwettelijk heeft beoordeeld.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde immers dat door een in de tijd onbeperkte uitkering te vervangen door een uitkering die van rechtswege eindigt na een duur die gelijk is aan het huwelijk, op discriminerende wijze afbreuk wordt gedaan aan de gewettigde verwachtingen van de onderhoudsgerechtigde ex-echtgenoot.

Waar voor velen de nieuwe echtscheidingswet belangrijke financiële gevolgen teweegbracht door de duur van de persoonlijke onderhoudsbijdrage te beperken in tijd, wordt dit thans opnieuw van de tafel geveegd door het Grondwettelijk Hof.

De regeling omtrent de duur van de persoonlijke onderhoudsbijdrage na echtscheiding zal dan ook nog enige tijd voor discussie blijven zorgen…