Indexatie van de huur

Indexatie van de huur

In de meeste huurcontracten wordt voorzien in een indexatie van de huurprijs. De indexatie is de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud.

Voorwaarden

Bij huurovereenkomsten die gesloten zijn na 28.02.1991, mag de verhuurder de huurprijs altijd indexeren, zelfs indien het contract dit niet voorziet.

Bij huurovereenkomsten die gesloten zijn of vernieuwd werden vanaf 31.05.1997, geldt er een bijkomende voorwaarde: de huurovereenkomst moet schriftelijk zijn.

Wanneer mag de huurprijs geïndexeerd worden?

De indexaanpassing mag slechts één keer per jaar gebeuren, op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding (dus niet het sluiten) van het huurcontract.

Bovendien gebeurt de indexatie niet automatisch, maar dient de verhuurder dit schriftelijk aan de huurder te vragen.

Deze vraag heeft overigens geen terugwerkende kracht, behalve voor de drie maanden die voorafgaan aan de maand van de aanvraag.
In geval van een laattijdige aanvraag kan de indexatie dus alleen worden toegepast op de drie maanden die aan de schriftelijke melding voorafgaan.

Indien de huurder weigert de indexatie te betalen, heeft de verhuurder één jaar de tijd om een rechtsvordering op te starten. Deze termijn van één jaar vangt aan vanaf de verzending van het aangetekend schrijven aan de huurder.
Laat de verhuurder na dit binnen voormelde termijn te doen, dan verjaart zijn vordering tot betaling van de geïndexeerde huurprijs.

Hoe de indexatie berekenen?

Volgende formule dient worden toegepast:

Basishuurprijs x nieuw indexcijfer
Aanvangsindexcijfer

De basishuurprijs is de huurprijs (met uitsluiting van de kosten en lasten) die door de huurder en verhuurder werd overeengekomen bij het sluiten van het huurcontract.

Het nieuw indexcijfer is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de maand van de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract.

Het aanvangsindexcijfer is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het huurcontract werd gesloten.

Op de website van de FOD Economie (www.statbel.fgov.be/indicators) vindt u een huurcalculator die de juiste index aan de hand van uw gegevens automatisch berekent.