Kan ik een adoptie herroepen?

Kan ik een adoptie herroepen?

Deze vraag stelt zich vaak bij een echtgenoot/echtgenote die een kind uit een vorige relatie van zijn/haar partner adopteerde, maar deze adoptieband wenst te herzien omwille van het beëindigen van de relatie met de natuurlijke ouder.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat een volle adoptie nooit kan herroepen worden gezien het geadopteerde kind eenzelfde statuut wordt verleend als ware hij/zij geboren uit de adoptant(en) en deze adoptie dus zeer ingrijpende rechten en plichten met zich mee brengt.

Een gewone adoptie kan volgens het Burgerlijk Wetboek om zeer ernstige redenen worden herroepen door de Burgerlijke Rechtbank op verzoek van: de adoptant(en), de geadopteerde, of de Procureur des Konings.

In de rechtspraak wordt de herroeping pas in uitzonderlijke gevallen toegestaan, namelijk wanneer zeer buitengewone, onbedwingbare omstandigheden het voortbestaan van de adoptieband onmogelijk maken.

Hieronder verstaat men twee gevallen, namelijk :

  1. foutieve handelingen of foutief gedrag van een van de partijen tegenover de andere partij: zowel van de geadopteerde als van de adoptant.
  2. andere zwaarwichtige omstandigheden in het bijzonder de psychologische onmogelijkheid van samenleven en/of de volledige mislukking van de opvoedings­relatie.

De loutere onenigheid tussen de adoptant en de geadopteerde, na een jarenlange probleemloze relatie, is volgens de rechtspraak niet voldoende om een herroeping van de adoptie toe te staan.

Indien de herroeping van de adoptie door de rechter aanvaard wordt, maakt dit een einde aan de gevolgen van de adoptie vanaf de overschrijving hiervan in de registers van de burgerlijke stand.