Kanker erkend als handicap: we...

Kanker erkend als handicap: werkgever dient redelijke aanpassingen te doen

Bij vonnis van 20 februari 2018 sprak het Arbeidshof van Brussel zich uit over de volgende zaak.

Een vrouw die tewerkgesteld was als verkoopster ontdekte dat ze leed aan lymfeklierkanker.

Ze was gedurende meer dan 21 maanden volledig arbeidsongeschikt ten gevolge van haar ziekte.

De ziekte van de vrouw evolueerde gunstig, zodat een werkhervatting mogelijk werd, uiteraard met een redelijke periode van inwerken na een periode van 2 jaar afwezigheid.

De vrouw nam contact op met haar werkgever teneinde deeltijds tewerkgesteld te worden.

De vrouw ontving kort daarna een ontslagbrief van haar werkgever, waarbij als reden vermeld werd : “gebrek aan geschikt werk voor deze werknemer”.

De vrouw startte vervolgens een procedure voor de Arbeidsrechtbank van Leuven op basis van schending van de antidiscriminatiewet, de genderwet, de ontslagbescherming wegens moederschap en de art. 8 en 9 van de cao nr. 109 van 12 februari 2014.

De Arbeidsrechtbank achtte de vorderingen van de vrouw ontvankelijk doch ongegrond.

In graad van beroep oordeelde het Arbeidshof van Brussel echter anders.

Het Arbeidshof diende na te gaan of de vrouw gediscrimineerd werd op basis van een handicap.

In de Discriminatiewet wordt uitdrukkelijk bepaald dat het weigeren om redelijke aanpassingen te treffen ten voordele van personen met een handicap als verboden discriminatie wordt beschouwd.

In het arrest Chacon – Navas van het Europese Hof van Justitie wordt een handicap gedefinieerd als “een beperking die met name het gevolg is van lichamelijke, geestelijke of psychische aandoeningen en die de deelneming van de betrokkene aan het beroepsleven belemmert”.

Het Arbeidshof oordeelde dat de blijvende gevolgen van kanker bij een werknemer door de werkgever aanzien dienen te worden als een handicap.

Hij dient dan ook aanpassingen te doen zodat een kankerpatiënt de tewerkstelling kan verder zetten.

De werkgever van de vrouw heeft zich door het weigeren van deze aanpassingen schuldig gemaakt een verboden discriminatie en werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 12.500 euro.

Dit arrest is van een zeer groot belang voor slachtoffers van kanker die na herstel hun werk willen hervatten.

Wordt u geconfronteerd met een onterecht ontslag? Laat je dan zeker tijdig bijstaan door ons kantoor.