Het kantoor in het nieuws – ...

Het kantoor in het nieuws – Raad van State vernietigt GRUP “Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel – cluster C3 Reconversiegebied Vilvoorde-Machelen”

Op 22 december 2017 heeft de 10e kamer van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2016 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden – cluster C3 Reconversiegebied Vilvoorde-Machelen” te vernietigen.

Deze beslissing legt de handelszones vast in het gebied Vilvoorde-Machelen, en vormt zo de rechtsgrond voor de vergunningen afgeleverd voor het “UPLACE”-project.

De Raad stelt dat de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen in de beslissing te onduidelijk werden geformuleerd. De bestemming van de verschillende projectzones wordt algemeen omschreven en afhankelijk gemaakt van een inrichtingsstudie, wat de rechtszekerheid niet ten goede komt. Verder voorzien de voorschriften een toename van de handelsoppervlakte met 17.800m2 in vergelijking met het GRUP van 2011, terwijl de toelichtende nota juist een afname van de handelsoppervlakte naar voren schuift.

De Raad stelt aldus vast dat de handelsoppervlakte in de beslissing niet afneemt, maar toeneemt ten opzichte van het GRUP van 2011. De vergunnende overheid heeft zich nochtans gebaseerd op een afname van de handelsoppervlakte om te kunnen besluiten dat geen bijkomende maatregelen genomen moeten worden om de nadelen aan mens of milieu in te perken, onder meer op vlak van mobiliteit. De Raad werpt op dat de vergunnende overheid zich in haar beslissing gebaseerd heeft op foutieve informatie, waardoor ze onzorgvuldig handelde.

Het arrest valt te raadplegen op volgend adres: http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=240302