Kapitalisatie van intresten

Kapitalisatie van intresten

Volgens art. 1154 BW is het toegelaten om rente te kapitaliseren op voorwaarde dat dit vermeld is in een aanmaning of de overeenkomst die hierin voorziet. Verder kan de kapitalisatie enkel voor interesten die ten minste voor een jaar verschuldigd zijn.

Art. 1154 BW bepaalt immers dat vervallen interesten van kapitalen interest kunnen opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke aanmaning ofwel ten gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de aanmaning of de overeenkomst betrekking heeft op interesten die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd zijn.

Dit artikel 1154 BW heeft enkel betrekking op geldschulden. Deze bepaling geldt niet voor vergoedende interest bij waardeschulden, zoals de verbintenis tot vergoeding van schade wegens wanprestatie, wanneer het bedrag van de vergoeding totaal aan de beoordeling van de rechter is overgelaten.