Korte termijn in geval van een...

Korte termijn in geval van een procedure wegens verborgen gebreken

Overeenkomstig art. 1641 B.W. is een verborgen gebrek een gebrek dat de verkochte zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

Het gaat hier om diverse goederen zoals een woning, een computer, GSM, klinkers, …

Teneinde toepassing te kunnen maken van art. 1641 B.W. ev. dient de rechtsvordering overeenkomstig art. 1648 B.W. door de koper te worden ingesteld binnen een korte termijn.

“De rechter beoordeelt vrij de “korte tijd” binnen welke de koper de rechtsvordering op grond van verborgen gebreken moet instellen, rekening houdende met alle omstandigheden van de zaak, met name de aard van het verkochte, de aard van het gebrek, de gebruiken, de hoedanigheid van partijen en de door hen verrichte buitengerechtelijke en gerechtelijke handelingen, zoals het vorderen van een gerechtelijk deskundigenonderzoek.”
(Cass. 14 januari 1841, Pas. 1841, I, 135; Cass. 4 mei 1939, Pas. 1939, I, 223; Cass. 23 maart 1984, Arr. Cass. 1984, 969; Cass. 29 januari 1987, Arr. Cass. 1986-87, 693.)

“De koper leeft de korte termijn van art. 1648 na wanneer hij enkele weken na de vaststelling van het gebrek tot aanmaning van de verkoper en tot dagvaarding in kort geding overgaat en als hij vijf tot zes maanden na de ontdekking van het gebrek de dagvaarding ten gronde laat betekenen.”
(Gent 3 mei 2003, R.W. 2005-06, 1057.)

Aangenomen wordt dat de korte termijn begint te lopen vanaf het ogenblik van de levering van het onroerend goed, of minstens van het moment dat de koper het gebrek ontdekt of behoort te ontdekken.

Dit is logisch gezien men enkel binnen een korte termijn na de verkoop kan nagaan of het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst.

Het gaat dus niet op om twee jaar na het ontdekken van een verborgen gebrek de (beroeps)verkoper in gebreke te stellen of een procedure te starten.