Kunnen minderjarige kinderen e...

Kunnen minderjarige kinderen erven?

Minderjarigen kunnen inderdaad net als meerderjarigen erven maar met dit verschil dat het voor een minderjarig kind niet mogelijk is om een nalatenschap zuiver te aanvaarden.

Dit in tegenstelling tot meerderjarige en bekwame erfgenamen die in principe de nalatenschap zuiver aanvaarden.

Een nalatenschap zuiver aanvaarden houdt in dat men de erfenis ontvangt, maar ook dient in te staan voor de betaling van alle schulden.
Overtreffen de schulden het actief, dan zullen de erfgenamen moeten bijleggen.

De wetgever heeft om minderjarigen te beschermen beslist dat minderjarige kinderen slechts een nalatenschap kunnen aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of dadelijk kunnen verwerpen.

Indien een minderjarig kind tot een nalatenschap wordt geroepen dan zal de wettelijk vertegenwoordiger (in de meeste gevallen de ouder) zich moeten wenden tot het Vredegerecht van de woonplaats van de overledene om te vragen d.m.v. een verzoekschrift om de nalatenschap voor het minderjarig kind te mogen aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of om de nalatenschap onmiddellijk te verwerpen.

De Vrederechter zal dan uitspraak doen in een beschikking.

Met deze beschikking kan de wettelijk vertegenwoordiger nadien naar de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg gaan waar de overledene zijn woonplaats had om de nalatenschap voor de minderjarige te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of om te verwerpen.