Landbouwgronden in huur: welke...

Landbouwgronden in huur: welke mogelijkheden zijn er?

De huur van landbouwgronden wordt zowel door eigenaars en huurders vaak gelinkt aan de regels van de Pachtwet. De Pachtwet kent een sterke bescherming ten aanzien van de pachter/landbouwer en verschillende modaliteiten (denk aan de pachtprijs, de pachtopzegmogelijkheden,..) worden wettelijke bepaald.

Desondanks de huur van landbouwgronden en de Pachtwet onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, bestaan er bijkomende manieren waarop een perceel in gebruik kan worden gegeven ten gunst van een derde.

In eerste instantie staat het de eigenaar te allen tijde toe zijn grond kosteloos in gebruik te geven. Dergelijke overeenkomst wordt dan “om niet” tussen partijen aangegaan. Zoals de titel het doet vermoeden gaat het om een gratis gebruik waarbij de eigenaar en gebruiker overeenkomen geen huurgelden te ontvangen / te betalen.

Veelal wenst de eigenaar toch enige vergoeding te ontvangen voor de gronden dewelke hij in gebruik geeft, waarbij vervolgens afhankelijk van de feitelijke omstandigheden hetzij een pachtovereenkomst, dan wel een overeenkomst tot bezetting ter bede (precair bezit) wordt afgesloten.

De pachtovereenkomst is specifiek van toepassing op landbouwgronden dewelke worden verhuurd aan een landbouwer. De gronden dienen te worden gebruikt in het landbouwbedrijf van de huurder, waarbij onder de term “landbouwbedrijf” wordt verstaan de bedrijfsmatige exploitatie van onroerende goederen met het oog op het voortbrengen van landbouwproducten dewelke hoofdzakelijk zijn bestemd voor de verkoop.

Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, dan is de Pachtwet in principe van rechtswege van toepassing desondanks partijen een andersluidende overeenkomst hebben gesloten. De rechtbank houdt rekening met de feitelijke omstandigheden, en niet met de bewoording dan wel benaming van de overeenkomst dewelke tussen partijen werd gesloten.

De bescherming van de Pachtwet is dan ook zeer ruim waarbij de gebruiker zich vaak op de Pachtwet zal beroepen desondanks hij in het verleden een andersluidende overeenkomst heeft gesloten.

Een ander huurmogelijkheid waarbij de eigenaar huurgelden ontvangt, doch de huur niet kadert in een pachtovereenkomst, zijn de overeenkomsten tot de bezetting ter bede.

Dergelijk precair gebruik kan de toepassing van de Pachtwet uitsluiten indien er kan worden aangetoond dat het einde van het gebruik wordt gekoppeld aan het vervullen van een toekomstige gebeurtenis dewelke de definitieve bestemming van het goed zal bepalen.

Deze toekomstige gebeurtenis is dan ook essentieel om te spreken van een bezetting ter bede. De bezetting ter bede kan dan ook worden ingezet wanneer de eigenaar voor onbepaalde tijd wordt gehospitaliseerd en hij bijgevolg zijn gronden niet zelf kan bewerken. Zijn terugkomst is daarbij (quasi) zeker desondanks het tijdsstip van terugkeer onbepaald is.

Ook het tijdelijk on hold zetten van de eigen landbouwactiviteiten kan een bezetting ter bede verantwoorden.

Heb je bijkomende vragen over de verhuring van je (landbouw)gronden, dan kan u ons steeds contacteren voor een afspraak, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be dan wel telefonisch op nummer +32 16 30 14 40.