Methode Hobin: een tool voor d...

Methode Hobin: een tool voor de berekening van het onderhoudsgeld

Bij een splitsing van de ouders dienen er maatregelen te worden genomen ten aanzien van de gemeenschappelijke minderjarige kinderen.

Een eerste maatregel heeft betrekking op de verblijfsregeling (zie hiervoor ons artikel d.d. 21.03.2022). Daarnaast speelt de vraag naar alimentatie een grote rol.

De Methode Hobin werd in het leven geroepen met oog op het tot stand brengen van een consensuele berekeningsmethode aangaande de te betalen alimentatie.

Enerzijds houdt de tool rekening met de verblijfsregeling aangaande de kinderen. Bij een gelijkmatig gedeeld verblijf zal het onderhoudsgeld doorgaans lager liggen dan bij een ongelijkmatig gedeeld verblijf.

Anderzijds neemt de berekeningstool de bestaansmiddelen van beide ouders in rekening. Wat is hun inkomen, en welke vaste kosten hebben zij ten laste. Indien het onderscheid tussen beide ouders gering is, zal ook het onderhoudsgeld lager liggen.

Worden deze factoren samengelegd, dan zal de tool een indicatie geven ter begroting van het te betalen / te ontvangen onderhoudsgeld.

Maar ter financiering van welke kosten dient het onderhoudsgeld?

In principe begroot de Methode Hobin het onderhoudsgeld vanuit de gedachte dat de alimentatie dient ter financiering van de verblijfsgebonden kosten (denk hierbij aan voeding en nutsvoorziening), alsook van de gewone verblijfsoverstijgende kosten (schoenen, kleren, schoolgerief, ect.).

Verblijft het kind het merendeel van de tijd bij de vader, dan zullen de verblijfsgebonden kosten van de vader hoger liggen dan deze van de moeder. Aldus dient de alimentatie om dit onderscheid in balans te houden.

Daarnaast dient de onderhoudsgerechtigde ouder ook te voorzien in aankopen betreffende de gewone verblijfsoverstijgende kosten. Onder meer schoenen en kleding zullen door deze ouder worden aangekocht.

Bijgevolg dienen enkel de buitengewone kosten tussen beide ouders te worden verrekend. Deze verrekening vindt doorgaans plaats in verhouding met het inkomen van beide ouders.

Ter volledigheid: de Methode Hobin is een loutere rekentool en geen wettelijke vereiste. Partijen zijn te allen tijde in de mogelijkheid af te wijken in onderling overleg.

Heeft u vragen in verband met de berekening van de onderhoudsbijdrage, of wenst u graag mogelijke afwijkende regimes te bespreken, dan kan u ons steeds contacteren voor een afspraak, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be  dan wel telefonisch op nummer +32 16 30 14 40.