Mijn handelsagentuurovereenkom...

Mijn handelsagentuurovereenkomst werd opgezegd! Wat zijn mijn rechten? (1)

Welke opzeggingstermijn dient te worden gerespecteerd?

Allereerst is het zeer belangrijk een onderscheid te maken tussen een handelsagent en een handelsvertegenwoordiger.

Zowel de handelsagent als de handelsvertegenwoordiger bemiddelen en sluiten eventueel contracten af in naam en voor rekening van een principaal (opdrachtgever).
Het grote verschil ligt in het gegeven dat een handelsvertegenwoordiger een werknemer is die in ondergeschikt verband werkt met de principaal, dit terwijl de handelsagent optreedt als een zelfstandige tussenpersoon.

Enkel de handelsagent valt onder de toepassing van de Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst. De handelsvertegenwoordiger dient zich te baseren op de Arbeidsovereenkomstenwet.

Opzeggingstermijn/opzeggingsvergoeding

Indien een handelsagentuurovereenkomst voor onbepaalde termijn werd gesloten of voor een bepaalde termijn met de mogelijkheid vroegtijdig op te zeggen, dan kan er enkel een beëindiging bestaan met respect van een opzeggingstermijn.

De opzeggingstermijn bedraagt één maand gedurende het eerste jaar van de overeenkomst. Na het eerste jaar wordt de opzeggingstermijn vermeerderd met een maand voor elk begonnen jaar zonder dat deze termijn zes maanden mag te boven gaan. De partijen mogen geen kortere opzeggingstermijnen overeenkomen. Indien de partijen een langere termijn overeenkomen, mag de door de principaal in acht te nemen opzeggingstermijn niet korter zijn dan die welke aan de handelsagent is opgelegd.

De partij die de overeenkomst beëindigt zonder een opzeggingstermijn in acht te nemen, is gehouden de andere partij een opzeggingsvergoeding te betalen die gelijk is aan de vergoeding die gebruikelijk is en overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende deel van die termijn. Wanneer de vergoeding van de handelsagent geheel of gedeeltelijk uit commissies bestaat, wordt de vergoeding berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de commissies verdiend gedurende de twaalf maanden die aan de beëindiging van de overeenkomst voorafgaan of, in voorkomend geval, gedurende de maanden die de beëindiging van de overeenkomst voorafgaan.

Een overeenkomst kan, ten uitzonderlijke titel, zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding beëindigd worden, indien uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwerking tussen de principaal en de handelsagent definitief onmogelijk maken of wanneer de andere partij ernstig tekort komt in haar verplichtingen.

Bij een geschil, beschikt een partij over een termijn van 1 jaar na het einde van de overeenkomst om de vordering in te leiden voor de rechtbank.