Mijn schuldenaar werd failliet...

Mijn schuldenaar werd failliet verklaard

Wat moet ik als schuldeiser doen om alsnog betaling te kunnen bekomen?

De schuldeiser moet aangifte doen van zijn schuldvordering om in aanmerking te komen voor de betaling van een bepaalde schuld.

In het vonnis van faillietverklaring bepaalt de Rechtbank de termijn waarbinnen de schuldeisers aangifte moeten doen van hun schuldvordering.

Dit vonnis wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad zodat alle schuldeisers op de hoogte zijn.

Deze termijn bedraagt in principe dertig dagen. Ook na deze datum kan de schuldvordering nog worden ingediend, maar indien de curator al uitbetalingen heeft gedaan voor datum van uw aangifte, dan kan u enkel nog worden betaald met de opbrengst van het nog niet verdeeld actief..

De mogelijkheid alsnog een schuldvordering in te dienen verjaart in elk geval één jaar na het vonnis van faillietverklaring.

De aangifte van schuldvordering gebeurt door het neerleggen van de schuldvordering samen met de bewijzen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De curator zal vervolgens de aangifte van schuldvordering aanhouden, aanvaarden of verwerpen.

Schuldeisers maar ook de gefailleerden kunnen tegen een beslissing van de curator tot aanhouding, aanvaarding of verwerping binnen één maand na neerlegging van het eerste of daaropvolgende proces-verbaal, waarin de curator met betrekking tot de aangifte een beslissing nam, bezwaar aantekenen.

Het bezwaar wordt aan de curators en aan de schuldeiser wiens vordering wordt tegengesproken, betekend bij een deurwaardersexploot.
Hierbij worden de curator en de schuldeiser, alsmede de gefailleerde voor de rechtbank gedaagd teneinde uitspraak te horen doen over de schuldvordering waartegen bezwaar is ingebracht. De gefailleerde wordt door de curators verwittigd met verzoek om te verschijnen.

Het bezwaar zal tenslotte worden behandeld in een gewone gerechtelijke procedure.

In een laatste instantie, na het aanvaarden of succesvol betwisten van alle aangiftes van schuldvorderingen, zal de curator overgaan tot vereffening van het gerealiseerde actief.