Misbruik van ontslagrecht

Misbruik van ontslagrecht

Er is sprake van rechtsmisbruik wanneer het ontslagrecht van zijn doeleinden wordt afgewend, namelijk wanneer de werkgever de grenzen van de goede trouw overschrijdt, wanneer de werkgever kwaadwillig ontslag geeft met de bedoeling schade te berokkenen of zonder rechtmatig belang of op lichtzinnige wijze het ontslag doorvoert of nog wanneer het ontslagrecht wordt afgewend van haar sociaal en economisch doel.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een werkgever zijn werknemer ontslaat omwille van een dringende reden, zoals diefstal en dat achteraf blijkt dat de ontslagen werknemer helemaal geen diefstal heeft gepleegd.

Anderzijds kan er ook sprake zijn van misbruik van ontslagrecht wanneer de werkgever op een zeer brutale manier overgaat tot ontslag van een werknemer en hierbij vele valse geruchten verspreidt over de ontslagen werknemer.

Deze geruchten zouden de kansen van de werknemer om een nieuwe tewerkstelling te vinden sterk kunnen hypothekeren…

Om een schadevergoeding te verkrijgen dient de werknemer te bewijzen dat de werkgever misbruik heeft gemaakt van zijn recht om over te gaan tot ontslag. Hiernaast dient de werknemer echter eveneens te bewijzen dat hij hierdoor een bijzondere schade heeft geleden.

De rechtsleer en de rechtspraak zijn het erover eens dat de forfaitaire opzeggingsvergoeding die een werknemer krijgt ten gevolge van het foutief ontslag zowel de morele als materiële schade vergoedt.

Om recht te hebben op een bijkomende vergoeding, dient de werknemer bijgevolg te bewijzen dat hij een andere schade heeft geleden dan diegene die voortvloeit uit een niet vastgestelde dringende reden[1]:

“De bediende dient te bewijzen dat hij een verschillende schade geleden heeft dan die dat voortvloeit uit een niet vastgestelde dringende reden, wat impliceert dat hij het bewijs moet leveren dat de werkgever hem ontslagen heeft met als doel hem schade te berokkenen, of met een foutieve lichtzinnigheid, of met een omzeiling van de economische finaliteit van de opzegging, of door uit het ontslag een groter voordeel te halen dan het nadeel dat de werknemer lijdt.”

Dit bewijs is niet eenvoudig te leveren en een bijkomende vergoeding voor misbruik van het ontslagrecht wordt maar uitzonderlijk toegekend door de rechtspraak.

[1] C. CLESSE, Le licenciement abusif, éditions Kluwer, Brussel, 2005, 17.