Misbruik van procesrecht blijf...

Misbruik van procesrecht blijft niet ongestraft

Eenieder heeft het recht om een gerechtelijke procedure op te starten, zich te verweren of tussen te komen in een procedure waar hij belang bij heeft.

Dit wil echter niet zeggen dat men dit recht mag misbruiken om de procedure onnodig complex, lang of duur te maken.
Zo is het niet toegestaan hoger beroep in te stellen louter om de tegenpartij te pesten of op kosten te jagen.

Bijvoorbeeld een hoger beroep dat enkel en alleen wordt ingesteld om de uitvoering van onderling overeengekomen verplichtingen uit te stellen terwijl het bestaan van de verplichtingen niet wordt ontkend, is niet toegelaten.

Het starten van een procedure waarvan men op voorhand weet dat ze geen enkele kans op slagen heeft, wordt eveneens beschouwd als misbruik van procesrecht.

Ook de eiser die een procedure start en later nalaat besluiten op te stellen of ter zitting te verschijnen, procedeert op een tergend, roekeloze en lichtzinnige manier.

Het is de taak van de rechter om hierop toe te zien en om misbruiken van de rechtspleging, dilatoire handelingen of handelingen waaruit misbruik blijkt, te sanctioneren op basis van art. 780bis Ger.W.

In een recent arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen wordt een appellant veroordeeld tot het betalen van een geldboete van € 1.000 aan de tegenpartij wegens tergend en roekeloos geding.

De man, noch zijn advocaat hadden in eerste aanleg besluiten opgesteld en waren evenmin ter zitting verschenen. Wanneer de eis wordt afgewezen, tekent de raadsman van de eiser beroep aan, maar laat opnieuw na besluiten neer te leggen en ter zitting te verschijnen.

Het Hof van Beroep te Antwerpen tilde hier bijzonder zwaar aan en stelde in een gemotiveerd arrest hieromtrent het volgende:

In een maatschappij die slechts beperkte middelen wil besteden aan de rechtsbedeling kan niet worden aanvaard dat een partij op lichtzinnig wijze gebruik maakt van de mogelijkheden die door de wet worden geboden om rechtsmiddelen aan te wenden tegen een rechterlijke beslissing;

De heer X heeft door aldus te handelen bijgedragen tot een sociale plaag van de gerechtelijke achterstand en aan de rechtszoekenden met meer gefundeerde aanspraken de mogelijkheid ontnomen om binnen een meer redelijke termijn recht te bekomen.”
(Hof van Beroep Antwerpen, dd. 17 januari 2012, onuitgeg.)

Of art. 780bis Ger.W. daadwerkelijk de oplossing zal bieden voor het bestrijden van de gerechtelijke achterstand en ervoor zal zorgen dat men minder gaat procederen, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Vast staat dat u als partij die geconfronteerd wordt met een tegenpartij die overmoedig en roekeloos procedeert niet langer machteloos staat.