Moet er met het klimaat rekeni...

Moet er met het klimaat rekening worden gehouden bij het nemen van huidige beslissingen en vergunningen? Deel 3

Is het klimaat terug te vinden in concrete Vlaamse regelgeving?

Vooreerst kan stilgestaan worden bij artikel 4.3.4 van de VCRO, dat in het eerste lid stelt dat een vergunning kan worden geweigerd indien uit een verplicht in te winnen advies blijkt dat het aangevraagde onwenselijk is in het licht van doelstellingen of zorgplichten die gehanteerd worden binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening.

De zorg voor het klimaat wordt inderdaad aanzien als een dergelijke doelstelling of zorgplicht.

Als er dus een advies gegeven wordt dat stelt dat een project onverenigbaar is met klimaatdoelstellingen, geldt er een verstrengde motivering voor de vergunnende overheid.

De Raad voor vergunningsbetwistingen heeft in de arresten van 22 april 2021 en 9 december 2021 expliciet geoordeeld dat artikel 4.3.4 van toepassing is voor het aftoetsen en klimaatdoelstellingen

Mogelijk rijst er nog wel wat discussie omdat sommige auteurs menen dat deze weigeringsgrond facultatief is en enkel zou slaan op de motivering.

Als U vragen hebt over een vergunningsbetwising, kan u best beroep doen op een gespecialiseerd advocaat. U kan ons bereiken via 016/30 14 40 en info@advocaten-leuven.be