Moet ik nog persoonlijk onderh...

Moet ik nog persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding blijven betalen als mijn ex-echtgenoot opnieuw samenwoont met een nieuwe partner?

Ingevolge art. 301 BW kan de familierechtbank op verzoek van de behoeftige echtgenoot een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding toestaan ten laste van de andere echtgenoot.

Deze uitkering eindigt ingevolge art. 301, §10 BW definitief indien de onderhoudsgerechtigde opnieuw huwt of op het ogenblik waarop deze een verklaring van wettelijke samenwoning doet, tenzij anders overeengekomen.

Daarnaast kan de onderhoudsverplichting tevens eindigen op verzoek van de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot wanneer de onderhoudsgerechtigde ex-echtgenoot samenleeft met een andere persoon als waren zij gehuwd.

In tegenstelling tot een nieuw huwelijk of wettelijke samenwoning van uw ex-echtgenoot, komt in zulk geval van feitelijke samenwoning aldus de persoonlijke onderhoudsuitkering niet automatisch te vervallen.

U dient daarentegen hiertoe een verzoek in te dienen bij de familierechter en ook te bewijzen dat uw ex-echtgenoot samenleeft als waren zij gehuwd (hetgeen kan bewezen worden met alle middelen van recht).

Vervolgens zal de rechter (volgens de meerderheidsopvatting in de rechtspraak) beoordelen of door de feitelijke samenwoning de financiële situatie van uw ex-echtgenoot effectief is verbeterd.  Slechts in dat geval zal de rechtbank de persoonlijke onderhoudsuitkering na echtscheiding beëindigen.

Van zodra de feitelijke samenwoning eindigt, bent u evenwel opnieuw gehouden tot het betalen van een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding.

Zie ook: Antwerpen 03/05/2016, T. Fam. 2017, 274, met noot van S. Beckers.