De omgevingsvergunning (deel 1...

De omgevingsvergunning (deel 1)

De omgevingsvergunning zal een grondige hervorming betekenen van het vergunningskader.

Bij het invoeren van de omgevingsvergunning worden immers aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en tot milieuvergunning verenigd en zullen deze gezamenlijk moeten worden ingediend bij het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in werking.

Het omgevingsvergunningsdecreet werd reeds op 23 oktober 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De datum van inwerkingtreding van de omgevingsvergunning werd gekoppeld aan de inwerkingtreding van het omgevingsbesluit.

Bij arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 oktober 2016 wordt artikel 226 van het Omgevingsvergunningsdecreet van het omgevingsvergunningsdecreet echter onwettig bevonden en vernietigd.

Dit artikel schreef voor dat geen passende beoordeling vereist was bij een loutere hernieuwing of omzetting van een vergunning zonder fysieke ingrepen in het milieu.
Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter onder meer als volgt:

“B.54.3.4. Aangezien een passende beoordeling overeenkomstig het Omgevingsvergunningsdecreet niet meer nodig is bij een loutere hernieuwing van de omgevingsvergunning of een omzetting krachtens artikel 390, die geen betrekking heeft op activiteiten die fysieke ingrepen in het leefmilieu vereisen, is artikel 36ter, § 3, tweede lid, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, zoals vervangen bij artikel 226 van het bestreden decreet, niet bestaanbaar met het recht van de Europese Unie.”