Omzetting van vruchtgebruik ...

Omzetting van vruchtgebruik – Nieuwe waarderingsregels

Vruchtgebruik is het recht om een goed te gebruiken en er de vruchten / opbrengsten van te genieten. Meestal ontstaat een vruchtgebruik na een overlijden, waarbij de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de nalatenschap krijgt, terwijl de kinderen de naakte eigendom verkrijgen.

In bepaalde gevallen kan men vragen om het vruchtgebruik geheel of gedeeltelijk om te zetten in volle eigendom, een geldsom of een lijfrente.

Hiertoe dient dan uiteraard de waarde van het vruchtgebruik te worden bepaald. Tot voor kort gebeurde deze waardering in burgerlijke zaken in de praktijk vaak op basis van verschillende tabellen ontwikkeld door notariële en rechtspraktijk. Er bestonden immers geen duidelijke wettelijke regels, hetgeen aanleiding gaf tot discussie.

Bij wet van 22/05/2014 werd echter beslist om uniforme regels in te voeren voor de omzetting van een vruchtgebruik in volle eigendom of een geldsom. De eerste omzettingstabellen met de percentages ter waardering van het vruchtgebruik (in functie van het geslacht en de leeftijd van de vruchtgebruiker), werden ingevoerd bij ministerieel besluit van 22/12/2014 en zijn geldig vanaf 25/01/2015.

Partijen mogen echter nog steeds onderling een andere waardering overeenkomen.

Opgelet: deze nieuwe waarderingsregels van het vruchtgebruik zijn niet van toepassing voor fiscale doeleinden, zoals o.a. voor de aangifte van een nalatenschap.

Zie: Ministerieel besluit van 22/12/2014 tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies §3 van het Burgerlijk Wetboek, BS 15/01/2015.