Onderhoudsgeld niet betaald? R...

Onderhoudsgeld niet betaald? Rijbewijs ingetrokken

Ingevolge art. 391bis Sw kan degene die in gebreke blijft de verschuldigde onderhoudsgelden te betalen in welbepaalde gevallen door de strafrechter veroordeeld worden wegens familieverlating.

Sedert de wet van 12/05/2014 houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden, kan de strafrechter de beklaagde tevens veroordelen tot het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig.

Voordien kon de strafrechter enkel de beklaagde veroordelen tot een gevangenisstraf en/of een geldboete.

Daar blijkbaar deze ‘traditionele’ straffen te weinig effect hadden, wou de wetgever via deze alternatieve straf de onderhoudsplichtige aanmanen om zich te houden aan diens verplichtingen tegenover de kinderen en ex-partner.

Men kan zich echter vragen stellen omtrent de gevolgen van zulke alternatieve bestraffing.

Zo werd reeds opgeworpen dat de intrekking van het rijbewijs tot gevolg kan hebben dat de onderhoudsplichtige problemen kan hebben om zijn professionele activiteiten uit te voeren, zodat deze nog minder in staat is om de onderhoudsbijdrage te betalen.