Onderhoudsplicht ten aanzien v...

Onderhoudsplicht ten aanzien van ouders in het rusthuis

Indien (één van) uw ouders in het rusthuis verblijven en hun pensioenuitkering is onvoldoende om de facturen van het rusthuis te betalen, kan men zich naar het OCMW wenden om het resterende deel van de factuur te betalen.

Ingevolge art. 98 van de wet van 08/07/1976 op het OCMW kan het OCMW de kosten van de maatschappelijke dienstverlening evenwel terugvragen van de onderhoudsplichtigen van de rusthuisbewoner.

Het OCMW kan aldus deze kosten terugvorderen bij de kinderen. Het bedrag van de terugvordering is in dat geval beperkt tot het kindsdeel.

Voor de berekening van de eventuele bijdrage in de kosten van het rusthuis wordt rekening gehouden met het jaarlijks netto-belastbaar gezinsinkomen.

Het OCMW kan evenwel van deze verplichte terugvordering evenzeer afwijken om billijkheidsredenen.

Zulke billijkheidsredenen kunnen zijn: reeds jaren geen contact meer tussen kinderen en ouders, ondankbaarheid, de slechte gezondheidssituatie van de onderhoudsplichtige, verspilling door de ouder, weigering van hulp door de ouder, ….