Onpartijdigheidsbeginsel gesch...

Onpartijdigheidsbeginsel geschonden bij dubbel mandaat gemeenteraadslid

Naar aanleiding van de tussenkomst van ons kantoor, werd het RUP21 Pater van Beverweg, zoals werd vastgesteld door gemeente Zemst, bij arrest van 21 juni 2016 van de Raad van State vernietigd.
Op 23 januari 2014 had T.D. als gemeenteraadslid het bestreden gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan mee vastgesteld.

Op 13 maart 2014 had T.D. als lid van de deputatie ook zijn goedkeuring verleend aan het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan waarvan hij eerder, als gemeenteraadslid, medeauteur was.

In het kader van het goedkeuringstoezicht dat de deputatie diende uit te oefenen, moest aldus T.D. mee toezien op de wettigheid van de gemeenteraadsbeslissing die hij zelf hielp tot stand brengen en moest hij de overeenstemming ervan bewaken met het algemeen belang van de hogere overheid, dat van het gemeentelijk belang kan verschillen.

De Raad was van oordeel dat dit een opdracht betrof die T.D. niet kon vervullen zonder dat er, objectief beschouwd, ten minste een schijn van verdenking op de deputatie ligt van een gebrek aan onpartijdigheid.

Het onpartijdigheidsbeginsel, voor zover van toepassing op de deputatie als orgaan van actief bestuur, waarborgt zowel de persoonlijke onpartijdigheid van de leden van de deputatie die een beslissing neemt, als de structurele onpartijdigheid van de deputatie op het vlak van de organisatie ervan, het verloop van de procedure en het tot stand komen van haar beslissingen. Om de schending van de structurele onpartijdigheid van een bestuursorgaan aannemelijk te maken moet die schending objectief gerechtvaardigd zijn, rekening houdend met de concrete, feitelijke elementen van de zaak.

De Raad oordeelde dat het betrokken deputatielid, om het vertrouwen van de inwoners in de provinciale instellingen niet te schenden, zich op 13 maart 2014 had dienen te onthouden van deelname aan de beraadslaging en stemming over de al dan niet goedkeuring van het bestreden gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Indien hij dat had gedaan zou het regelmatig optreden van de deputatie, zoals de tweede verwerende partij ter terechtzitting erkent, geenszins onmogelijk zijn gemaakt.

Indien u vragen heeft over of advies wenst in te winnen omtrent dit of enig ander ruimtelijk uitvoeringsplan, kan u uiteraard steeds contact opnemen met ons kantoor.

In het geval u van mening bent dat een beslissing van de overheid is aangetast door onpartijdigheid, kunnen wij u hieromtrent uiteraard tevens advies verstrekken.

Anouk Janssens
Advocaat