Ontbreken van watertoets maakt...

Ontbreken van watertoets maakt Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) onwettig

De Raad van State heeft naar aanleiding van een verzoekschrift van ons kantoor het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Katerstraat’ van de gemeente Nijlen vernietigd.

De vernietiging van het BPA ‘Katerstraat’ heeft alles te maken met het ontbreken van de zogenaamde ‘watertoets’ zoals ingevoerd door het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.

Artikel 8 van dit decreet impliceert dat er bij het opstellen van elk plan een watertoets moet gebeuren.
Bovendien moet ook elke beslissing waarbij een plan wordt goedgekeurd een motivering bevatten waaruit blijkt dat de watertoets is uitgevoerd en dat met de resultaten van deze watertoets rekening is gehouden.

Die ‘watertoets’ moet namelijk gezien worden als een proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijke beoordelen van de mogelijke schadelijke effecten van een bepaald plan op het watersysteem.

Als gevolg van dit decreet volstaat het niet langer dat de overheid in haar beslissingen simpelweg stelt dat er in een bepaald gebied geen waterproblematiek is, dat het gebied geen overstromingsgebied is, of dat er in het verleden nooit enige waterschade of wateroverlast is geweest.

Zelfs in die gevallen moet een watertoets worden uitgevoerd.

Dit was niet gebeurd voor het BPA ‘Katerstraat’ zodat het besluit dat het BPA goedkeurde in strijd was met het decreet integraal waterbeleid en aldus vernietigd moest worden.

Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst ook Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) en Stedenbouwkundige vergunningen om dezelfde reden, namelijk het niet uitvoeren van de ‘watertoets’, onwettig verklaard zullen worden.