Onteigening: vonnis Rechtbank ...

Onteigening: vonnis Rechtbank Eerste Aanleg Oudenaarde in graad van beroep

Ter informatie kunnen wij u meedelen dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde een belangrijk principieel vonnis in graad van beroep heeft geveld.

Het betreft de bevoegdheid van de Minister die een machtiging verleent tot onteigening.

Het principe zoals voorzien in artikel 22 van het bijzonder decreet van 7.7.2006 bepaalt dat de Vlaamse Regering collegiaal beslist en dus in principe een minister niet alleen een machtiging tot onteigening kan geven.

De onteigenaar baseert zich regelmatig op een besluit van de Vlaamse Regering waarin wordt voorzien dat de leden van de Vlaamse Regering delegatie hebben voor de verwerving kosteloos of onder bezwarende titel ervan voor zogenaamde “onroerende domeingoederen”.

In dit vonnis beslist de rechtbank zeer duidelijk dat dergelijke goederen in het kader van een onteigening steeds private goederen zijn en geen domeingoederen.

De rechtbank stelt dat deze goederen slechts domeingoederen worden door de onteigening maar dit niet zijn vóór de onteigening.

De rechtbank stelt: “Het zou immers betekenen dat alle gronden die onteigend zullen worden domeingoederen zijn, omwille van het feit dat zij onteigend zullen worden. Als dergelijke kringredenering zou gevolgd worden heeft men natuurlijk altijd gelijk. Het is pas na de verwerving dat de goederen in het domein van appellante terecht komen; zij hadden dit statuut niet vooraleer de procedure werd gestart.

Bijgevolg beslist de rechtbank dat het besluit onwettig is gezien de betrokken minister niet de bevoegdheid had om dit besluit te nemen.

Aldus wordt de onteigening afgewezen.

Dit vonnis werd geveld door een kamer met drie rechters.

Met dank aan een confrater die dit vonnis overmaakte.