Onteigeningsnoodzaak

Onteigeningsnoodzaak

Er is recente rechtspraak van de Raad voor vergunningsbetwistingen omtrent de onteigeningsnoodzaak.

Zo stelde de Raad in het arrest van 3 maart 2020 (RvVb-A-1920-0620, STERCK) :
“ Het enkel gegeven dat er voor een project mogelijke alternatieve locaties zijn, leidt niet noodzakelijk tot de conclusie dat er geen onteigeningsnoodzaak kan bestaan. Wel zal in dat geval de zorgvuldigheidsplichtmoeten nagekomen worden. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt onder meer in dat de overheid haar besluiten op een zorgvuldige wijze moet voorbereiden door de relevante gegevens en de in het geding zijnde belangen te inventariseren en deze gegevens en belangen tegen elkaar af te wegen in het licht van het doel van het besluit.”

Het verhaal is dus erg genuanceerd. Er moet gekeken worden naar mogelijke alternatieve locaties en er moet gekeken worden naar de beginselen van behoorlijk bestuur waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel.

Als U vragen hebt over onteigening, kan u best beroep doen op een gespecialiseerd advocaat. U kan ons bereiken via 016/30 14 40 of info@advocaten-leuven.be