Ontslag om dringende reden: te...

Ontslag om dringende reden: termijnen

Bij een ontslag om dringende reden moet rekening worden gehouden worden met een dubbele termijn.

Eén voor de verbreking van de arbeidsovereenkomst en één voor de kennisgeving van de ontslagredenen.

A. Kennisgeving van het ontslag

Binnen drie werkdagen (ook zaterdag is een werkdag) na de kennisname van de feiten moet de partij (meestal is dit de werkgever, maar het kan ook de werknemer zijn) die de overeenkomst om dringende redenen wenst te beëindigen, tot ontslag overgaan.
Je kan dus in principe een ontslag om dringende redenen niet motiveren op feiten die langer dan drie werkdagen bekend zijn.

Let wel : de datum waarop de feiten zich hebben voorgedaan is niet relevant.
Wat wel telt is de datum waarop de werkgever er kennis van nam.
De werkgever mag ook wachten tot hij voldoende zekerheid heeft.
De termijn van drie werkdagen loopt namelijk vanaf het moment dat de vermoedens bevestigd worden, waarna de werkgever met kennis van zaken een beslissing kan nemen.

Het ontslag zelf is niet aan vormvereisten onderworpen.
Het volstaat dus dat aan de werknemer mondeling wordt meegedeeld dat hij de werkplaats onmiddellijk moet verlaten. Om bewijsredenen is het echter absoluut aan te raden om uiterlijk diezellfde dag ook schriftelijk (aangetekende brief of via gerechtsdeurwaarder) het ontslag op zich mede te delen aan de werknemer.
De dringende reden maakt op die manier “onmiddellijk en defintief” een einde aan de arbeidsovereenkomst, zonder dat de werknemer recht heeft op enige opzeggingsvergoeding.

B. Kennisgeving van de dringende reden

Nadat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, beschikt de werkgever over een nieuwe termijn van drie werkdagen (ook zaterdag is een werkdag) om de motieven voor dit ontslag ter kennis te brengen van de werknemer.
Deze tweede termijn heeft tot doel de werknemer op de hoogte te brengen van de preciese redenen van zijn ontslag.

In tegenstelling tot het ontslag zelf moet de mededeling van de motivering van het ontslag steeds schriftelijk (aangetekende brief, gerechtsdeurwaarderexploot of door afgifte aan de andere partij van een geschrift dat wordt getekend voor ontvangst) gebeuren.
Deze kennisgeving – omschrijving van de ingeroepen dringende reden – moet met de grootste nauwkeurigheid en preciesheid gebeuren.
Alle feiten die het ontslag motiveren moeten zo gedetailleerd mogelijk worden beschreven en opgesomd, want enkel de feiten en gegevens die in deze brief worden opgesomd, zullen bij een eventuele betwisting voor de rechtbank, mogen voorgelegd worden.
Let er ook op dat de mededeling naar het juiste adres wordt gezonden.

C. Sanctie

In geval van betwisting, kan de rechtbank steeds nagaan of de ingeroepen dringende redenen, wel zwaarwichtig genoeg zijn om een ontslag zonder enige opzeggingsvergoeding te motiveren.
Indien de termijnen en formaliteiten niet werden gerespecteerd, is de arbeidsovereenkomst echter onrechtmatig beeïndigd en is in principe een opzeggingsvergoeding verschuldigd.