Ontslagmotivering: begrip (2)

Ontslagmotivering: begrip (2)

De werknemer heeft het recht om geïnformeerd te worden door zijn werkgever over de concrete redenen die tot zijn ontslag hebben geleid. Het betreft dus de reële motieven van de werkgever.
De werkgever is echter niet verplicht om deze motivering onmiddellijk te geven in de ontslagbrief. Indien de werknemer op de hoogte wenst te zijn van de reden van zijn ontslag, kan hij de werkgever aanschrijven binnen de 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst of binnen de 6 maanden na de betekening van de opzegging (wanneer er gewerkt wordt met een opzeggingstermijn) met de vraag om het ontslag te motiveren.

De werkgever moet binnen de 2 maanden na de ontvangst van de brief van de werknemer hierop antwoorden.
Indien de werkgever nalaat de concrete motieven van het ontslag te geven aan de werknemer, bestaat de sanctie eruit dat de werkgever 2 weken loon moet betalen aan de werknemer.
Indien de werkgever reeds een motivering geeft voor het ontslag in zijn ontslagbrief, moet deze reden dezelfde zijn als de reden die werd opgenomen in de C4 van de werknemer.
De bedoeling van de motivering van het ontslag is om ervoor te zorgen dat de werknemer eventueel een kennelijk onredelijk ontslag kan aanvechten. Dit is een ontslag dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.
De werkgever moet de redenen van het ontslag bewijzen en de werknemer dient de “kennelijke onredelijkheid” van het ontslag te bewijzen.
In geval van een kennelijk onredelijk ontslag dient de werkgever een vergoeding van 3 – 17 weken loon te betalen in functie van de gradatie van de kennelijke onredelijkheid van het ontslag.