Ook bij milieuvergunning dient...

Ook bij milieuvergunning dient een stedenbouwkundige toets te worden uitgevoerd

Conform artikel 17 eerste lid van het Milieuvergunningsdecreet dient de beslissing over de vergunningsaanvraag met reden omkleed te zijn.

Teneinde met redenen omkleed te zijn, dient de bestreden beslissing een afdoende stedenbouwkundige toetsing van de milieuvergunningsaanvraag te omvatten.

Artikel 21, §2, 2° VLAREM bepaalt immers dat in het milieuvergunningsdossier de volgende informatie en beoordeling dient te bevatten:

 

” 1° de voorschriften en verordeningen op het vlak van de stedenbouw en de ruimtelijke ordening die van toepassing zijn op de percelen, waarop de vergunningsaanvraag slaat en de beschrijving van de bestemming die, overeenkomstig de plannen van aanleg, in een straal van 500 m rond de betrokken inrichting, aan de omgeving is gegeven;

  2° een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van de inrichting waarvoor een vergunning wordt gevraagd met de omgeving en de goede plaatselijke ruimtelijke ordening;

 

Ook de provinciale milieuvergunningscommissie is volgens art. 25 2° van VLAREM I verplicht om in diens advies in het kader van een milieuvergunning, een gemotiveerde beoordeling op te nemen van de verenigbaarheid van de inrichting met de omgeving en de goede plaatselijke ruimtelijke ordening.

Uit deze bepalingen volgt dat de bevoegde overheid een milieuvergunningsaanvraag niet alleen op haar milieu hygiënische, doch ook op haar stedenbouwkundige verenigbaarheid dient te beoordelen. Deze stedenbouwkundige toets van een milieuvergunningsaanvraag impliceert (1) de verenigbaarheid met de gewestplanbestemming en (2) de verenigbaarheid met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening. Er kan hieromtrent worden verwezen naar de vaste rechtspraak van de Raad van State.

Voor advies inzake een stedenbouwkundige toets in het kader van een specifiek milieuvergunningsdossier, kan u ons steeds contacteren.