Op welke manier kan ik als huu...

Op welke manier kan ik als huurder een waarborg geven?

Sedert de wet van 25.04.2007 (B.S. 08.05.2007) heeft de huurder drie mogelijkheden om een huurwaarborg te geven aan de verhuurder.

Een waarborg op een geblokkeerde geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder.
Deze bedraagt maximum 2 maanden huur.
In dit geval stort de huurder de waarborg in één keer op een geblokkeerde rekening bij een financiële instelling.

De bankwaarborg.
Deze bedraagt maximum 3 maanden huur en kan in schijven afbetaald worden aan de bank.

De bankwaarborg met tussenkomst van het OCMW, die de huurwaarborg aan de verhuurder verstrekt.
Deze bedraagt maximum 3 maanden huur.
Het OCMW zal zich borg stellen voor de huurder.

Het Grondwettelijk Hof heeft op 26.06.2008 geoordeeld dat er geen schending is van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de hoogte van de waarborgsom verschillend is in de drie verschillende vormen.

Op het einde van de huurovereenkomst zal de volledige huurwaarborg, vermeerderd met interesten, worden vrijgegeven aan de huurder die aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Indien dit niet vrijwillig gebeurt, dient een aangetekend schrijven te worden verzonden aan de verhuurder en desnoods een procedure te worden opgestart.