Op welke manier kan ik (het sn...

Op welke manier kan ik (het snelst) scheiden sinds de nieuwe echtscheidingswet ? (2)

Deel 2

In een vorige bijdrage kon u lezen over de echtscheiding door onderlinge toestemming. Hier kan u meer te weten komen over de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.

In een volgende bijdrage die in de komende dagen zal verschijnen, kan u verder lezen over de voor- en nadelen van deze echtscheidingsgronden.

b. Er bestaat een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk indien de voortzetting of de hervatting van het samenwonen tussen de echtgenoten redelijkerwijs onmogelijk is geworden.

De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting kan ingeleid worden via een verzoekschrift. Enkel wanneer u uw vordering tot echtscheiding steunt op grond van bewijs van de onherstelbare ontwrichting dient u uw echtgeno(o)t(e) te dagvaarden. U dient tegelijkertijd de vereiste stukken van de burgerlijke stand neer te leggen.

Deze onherstelbare ontwrichting kan vooreerst blijken uit het bewijs bijgebracht door de eisende echtgenoot met alle wettelijke bewijsmiddelen (b.v. een betrapping op overspel). Indien zulk bewijs van onherstelbare ontwrichting wordt voorgelegd, dient de rechtbank onmiddellijk de echtscheiding uit te spreken.

In tweede instantie moet de rechter eveneens de echtscheiding onmiddellijk uitspreken wanneer de vereiste termijnen van feitelijke scheiding zijn verstreken. Het bewijs van de feitelijke scheiding kan geleverd worden door alle wettelijke middelen (b.v. bewijs van woonst van de echtgenoten), met uitzondering van de bekentenis en de eed.

Indien u één jaar feitelijk gescheiden leeft op het ogenblik dat u dient te verschijnen voor de rechter, zal de rechter onmiddellijk de echtscheiding uitspreken. Indien u samen met uw echtgeno(o)t(e) het verzoek tot echtscheiding indient of uw echtgeno(o)t(e) verklaart zich met de vordering akkoord, dient u slechts 6 maanden feitelijk gescheiden te leven opdat de echtscheiding zou kunnen worden uitgesproken.

Indien u op het ogenblik van de verschijning nog geen jaar of 6 maanden feitelijk gescheiden leeft, zal een nieuwe zitting vastgesteld worden op een datum die onmiddellijk volgt op het verstrijken van de vereiste termijn van één jaar of 6 maanden.

Tot slot kan u ook scheiden zonder een minimale periode van feitelijke scheiding te moeten doorlopen, en dit wanneer u de wil tot scheiden na een bepaalde reflectieperiode herhaalt (het zgn. herhaald verzoek).

Deze reflectieperiode bedraagt één jaar na de eerste verschijning indien de vordering tot echtscheiding uitgaat van één echtgenoot. Indien het verzoek tot echtscheiding gezamenlijk wordt ingediend of uw echtgeno(o)t(e) verklaart zich met de vordering akkoord, dan dient u een reflectieperiode van drie maanden na de eerste verschijning in acht te nemen vooraleer de echtscheiding kan worden uitgesproken.

Nadat het vonnis van echtscheiding is uitgesproken (of het vonnis waarbij de echtscheiding werd geweigerd), kan door één van de echtgenoten hoger beroep worden aangetekend uiterlijk binnen de maand na betekening van het vonnis via de gerechtsdeurwaarder.

Indien er geen hoger beroep wordt aangetekend, wordt na verloop van deze maand de echtscheiding definitief tussen de echtgenoten. Vervolgens zal het echtscheidingsvonnis overgeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden, waarna ook naar derden toe de echtscheiding definitief is.