Op welke manier kan ik (het sn...

Op welke manier kan ik (het snelst) scheiden sinds de nieuwe echtscheidingswet?

Deel 1

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe echtscheidingswet op 01/09/2007 blijven er twee mogelijkheden bestaan om uit de echt te scheiden:

a. de echtscheiding door onderlinge toestemming of EOT (art. 230 B.W.)
b. de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting of EOO (art. 229 B.W.)

In deze bijdrage bekijken we vooreerst de echtscheiding door onderlinge toestemming.

In een volgende bijdrage die zal verschijnen in de komende dagen kan u meer lezen over de nieuwe echtscheidingsprocedure.

a.
Zoals voorheen blijft de mogelijkheid om uit de echt te scheiden met onderlinge toestemming bestaan.

Indien u tot een akkoord komt omtrent alle gevolgen van uw echtscheiding – met inbegrip van o.a. de (financiële) regeling omtrent uw (on)roerende goederen, alsook een regeling voor de kinderen – dient u deze overeenkomsten in te dienen via een verzoekschrift bij een rechtbank van eerste aanleg naar keuze (mits respectering van de taalwetgeving).

Na verloop van ongeveer 1 maand na indiening van het verzoekschrift (met de nodige vereiste stukken van burgerlijke stand) zal u voor de eerste maal dienen te verschijnen voor de rechtbank.

Indien u kan aantonen dat u bij de inleiding van de echtscheidingsvordering al meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden leefde, hoeft u slechts eenmaal te verschijnen en zal alsdan de echtscheiding onmiddellijk worden uitgesproken.

Indien u nog geen 6 maanden feitelijk gescheiden leeft, dan blijft zoals voorheen een tweede verschijning vereist na verloop van een reflectieperiode van 3 maanden na de eerste verschijning.

Binnen de maand na het vonnis waarbij de echtscheiding werd uitgesproken kan het Openbaar Ministerie hoger beroep aantekenen – hetgeen in de praktijk zelden gebeurt. Na verloop van deze maand is de echtscheiding definitief tussen de echtgenoten.

Vervolgens zal het echtscheidingsvonnis overgeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden, waarna ook naar derden toe de echtscheiding definitief is.