Opgepast: hogere GAS-boetes vo...

Opgepast: hogere GAS-boetes voor verkeersovertredingen vanaf 1 september

Zoals velen inmiddels weten, kunnen gemeentes sinds de invoering van de GAS-wet administratieve sancties opleggen voor de inbreuken op het gemeentereglement.

Zo’n administratieve sanctie kan dan bijvoorbeeld opgelegd worden voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103.

De boetetarieven voor deze inbreuken werden vastgesteld in het KB van 9 maart 2014, betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

Dit KB verdeelde de inbreuken in drie categorieën, waarbij de te betalen boete afhankelijk is van tot welke categorie de overtreding behoort.

Een eerste categorie van inbreuken betrof het niet respecteren van een stilstand- of parkeerverbod.

Een tweede categorie van inbreuken had betrekking op het parkeren op autowegen of op elke plaats waar het duidelijk een gevaar betekent.

Een laatste categorie, de vierde categorie aangezien er geen derde categorie werd bepaald, had betrekking op het stilstaan en parkeren op overwegen.

Vanaf 1 september 2018 zal er echter een wijziging plaatsvinden aan bovenstaande boetetarieven.

Zo zullen overtredingen van de eerste categorie – denk bv. aan het parkeren in voetgangerszones- bestraft worden met een administratieve geldboete of onmiddellijke betaling van 58 euro in plaats van 55 euro.

Overtredingen van de tweede categorie – denk bv. aan parkeren op de trottoirs- worden bestraft met een administratieve geldboete of onmiddellijke betaling van 116 euro in plaats van 110.

Overtredingen van de vierde categorie, het parkeren op overwegen, werden geschrapt en zullen dus niet meer strafbaar zijn met een GAS-boete.

De bedoeling van de verhoging van de tarieven is om de ongelijke behandeling tussen foutparkeerders in gemeenten met en gemeenten zonder GAS-parkeren op te heffen.

De bedragen van de GAS-boetes zijn nu even hoog als de bedragen van de onmiddellijke inningen die voor deze overtredingen kunnen geheven worden.

Een gewaarschuwd man is er twee waard!