Oproeping in verzoening bij de...

Oproeping in verzoening bij de Vrederechter

U heeft een dispuut met uw buur, uw huurder of verhuurder, enz. dat u graag opgelost wil zien maar een gerechtelijke procedure instellen, ziet u niet onmiddellijk zitten.

Heeft u dan al een oproeping in verzoening bij de Vrederechter overwogen?

Voor welke geschillen?

De oproeping in verzoening, ook wel de oproep tot minnelijke schikking genoemd, heeft net tot doel om die geschillen waarvoor de Vrederechter bevoegd is (bv. alle huurschulden, invorderingen tot 1.860 euro, burenruzies, enz.) definitief te beslechten buiten een eigenlijke gerechtelijke procedure om.

In sommige materies (pacht, recht van uitweg enz.) is een verzoeningspoging verplicht en moet de eisende partij de zaak eerst in verzoening laten oproepen, vooraleer hij een procedure voor de Vrederechter kan inleiden. Voor de andere zaken is de oproeping in verzoening facultatief.

Hoe verloopt een verzoening?

Bij een oproeping in verzoening stelt u geen vordering in, maar verzoekt u de Vrederechter om de ander partij op te roepen om tot een minnelijke schikking te komen.

Beide partijen worden dan samen bij de Vrederechter uitgenodigd. De Vrederechter aanhoort in raadkamer beide kanten van het verhaal en gaat na of er tussen de partijen geen minnelijke oplossing mogelijk is.

De bedoeling van dit soort procedure is dat partijen hun geschil onderling proberen op te lossen.
Dit betekent uiteraard niet dat u zich niet kan laten bijstaan door een advocaat.
In bepaalde situaties is dit zelfs ten zeerste aan te raden, vb. voor het uitdenken van bepaalde oplossingen, het toetsen van voorstellen van de andere partijen, het samenstellen van uw dossier met bewijsstukken enz.,…

Proces-verbaal van verzoening.

Indien partijen op de verzoeningszitting tot een minnelijke overeenkomst komen, zal de Vrederechter hiervan onmiddellijk een proces-verbaal van minnelijke schikking opstellen, dat door alle partijen ondertekend wordt.

Dit proces-verbaal van minnelijke schikking heeft dezelfde waarde als een vonnis, en maakt een gewone gerechtelijke procedure overbodig.

Indien later zou blijken dat één van de partijen het akkoord toch niet vrijwillig uitvoert, kan dit akkoord desnoods door een gerechtsdeurwaarder gedwongen uitgevoerd worden. Raadpleeg hiervoor uw advocaat.

Geen verzoening, wat nu?

Het is ook mogelijk dat er tijdens de verzoeningszitting geen akkoord wordt bereikt, of dat één van de partijen niet komt opdagen (dit is namelijk niet verplicht).

In dat geval wordt een proces-verbaal van niet-akkoord opgesteld door de Vrederechter, en blijft het geschil onopgelost.

U kan dan, als eisende partij, berusten of een procedure starten (via dagvaarding door gerechtsdeurwaarder, verzoekschrift, …).

Het is aldus aan te raden reeds van in het begin een advocaat te raadplegen zodat u bij een niet-akkoord onmiddellijk de volgende stappen kan zetten om uw probleem alsnog op te lossen.