Het optioneel beding van terug...

Het optioneel beding van terugkeer

De schenking van een goed kan gebeuren onder een reeks van modaliteiten. Eén van de mogelijke modaliteiten is het conventioneel / optioneel beding van terugkeer.

Dergelijk beding kan onder andere uitwerking krijgen wanneer de begiftigde komt te overlijden vooraleer de schenker overlijdt. Men spreekt dan van het vooroverlijden van de begiftigde ten aanzien van de schenker.

Het meest voor de hand liggende voorbeeld is datgene waarin de grootouder een schenking verricht ten gunste van het kleinkind.

Indien het kleinkind eerder komt te overlijden, zal de gedane schenking niet in de nalatenschap van het kleinkind vallen, doch keert het terug naar de grootouder indien deze laatste daarvoor kiest. Aldus heeft de schenker de optie om de geschonken goederen alsnog in de nalatenschap van het kleinkind te laten.

Het optioneel beding van terugkeer wordt wettelijk omschreven in artikel 4.172 ev. van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Naast het optioneel beding van terugkeer bestaat er ook het wettelijk recht van terugkeer. Deze regeling is dan ook van rechtswege van toepassing zonder dat partijen de werking ervan dienen op te nemen in de schenkingsakte.

Opgelet, de wettelijke terugkeer kan enkel ingeroepen worden door de ouder-schenker die heeft geschonken aan diens afstammeling én enkel in de gevallen wanneer deze laatste zelf geen nakomelingen nalaat én voor zover het geschonken goed nog in natura aanwezig is.

Het toepassingsgebied van de wettelijke terugkeer is dan ook veel beperkter dan het conventionele beding tot terugkeer.

Bij een conventioneel van recht van terugkeer kunnen schenker en begiftigde een veel groter arsenaal aan voorwaarden van terugkeer opnemen, of net veel minder.

Wenst u graag een toekomstige schenking en eventueel bijkomende modaliteiten met ons kantoor te bespreken, dan kan u ons steeds contacteren voor een afspraak, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be dan wel telefonisch op nummer 016 30 14 40.