Optioneel/verplicht onderworpe...

Optioneel/verplicht onderworpen aan de BTW?

Vanaf 01.01.2019 heeft de wetgever een mogelijkheid gecreëerd om de verhuur van een gebouw of een gedeelte ervan aan de btw te onderwerpen.

Twee grondvoorwaarden moeten daartoe voldaan zijn. Vooreerst dient er sprake te zijn van een gebouw (of gedeelte) eventueel met inbegrip van het bijbehorende grondperceel. Ten tweede moet het het onroerend goed worden verhuurd aan een btw-plichtige huurder die het goed gebruikt in het kader van haar economische activiteiten. Enkel professionelen (of beter B2B-gebruikers) kunnen hierop een beroep doen.

Wanneer er voldaan is aan de grondvoorwaarden, moeten beide partijen (huurder en verhuurder) kiezen voor de toepassing van de btw-heffing.

Naar goede gewoonte heeft de Belgische wetgever een uitzondering voorzien van een dwingendere aard, met name de verplichte btw-heffing op kortdurende verhuur.

Sluit u als huurder een huurovereenkomst af van maximaal zes maanden, zal u verplicht onderworpen worden aan btw, tenzij er sprake is van één de volgende hypothesen:

  • de kortetermijnverhuur voor bewoning;
  • de kortetermijnverhuur aan organisaties zonder winstoogmerk;
  • de kortetermijnverhuur aan natuurlijke personen die het gehuurde pand niet aanwenden voor hun economische activiteit;
  • de korte termijnverhuur aan bepaalde organisaties waarvan de sociaal-culturele activiteiten bedoeld zijn in artikel 44, § 2 W.BTW .

Verhuringen van feest-, congres- of vergaderzalen aan professionelen (uiteraard voor verhuringen van minder dan zes maanden) zullen dus vanaf 01.01.2019 onderworpen zijn aan een verplichte btw-heffing.

Verhuurders zullen vanaf voormelde datum aldus specifiek moeten navragen in welke hoedanigheid een kandidaat-huurder een zaal zal huren. Professionelen zullen onderworpen zijn aan een btw-heffing, de genieters van een uitzonderingsbepaling zullen dit (uitdrukkelijk) moeten verklaren aan de verhuurder teneinde aan de btw-heffing te ontsnappen.

Vragen omtrent de huur of verhuring van een onroerend goed en de eventuele gevolgen van een btw-heffing? Aarzel niet om ons te contacteren.