Optreden als particulier tegen...

Optreden als particulier tegen een milieu-inbreuk

Indien u vaststelt dat in uw nabije omgeving een milieu-inbreuk wordt begaan en dat de gemeente waar u woont niets onderneemt, kan u op basis van art. 194 van het Gemeentedecreet zelf actie ondernemen.
Het Hof van Beroep heeft in een recent arrest d.d. 25 maart 2014 de vordering van een particulier ingesteld in naam van de gemeente ontvankelijk en gegrond verklaard.

Op het perceel gelegen naast de eiser bevond zich een manege zonder dat de uitbater beschikte over de vereiste stedenbouwkundige vergunning, noch over enige milieuvergunning. Ondanks het verzoek van de eiser aan de gemeente om hiertegen op te treden, ondernam de gemeente niets.

Art. 194 van het gemeentedecreet bepaalt dat een inwoner namens de gemeente in rechte kan optreden indien het college van burgemeester en schepenen van die gemeente nalaat op te treden in rechte.

De gemeente op haar beurt heeft op basis van de wet van 12 januari 1993 het recht om een vordering tot staking in te leiden voor de rechter zetelend in kort geding voor handelingen in strijd met het leefmilieu.

Op basis van beide bepalingen kon de eiser met succes een vordering tot staking van de manege op starten in naam van de gemeente.

Ons kantoor voerde met succes deze procedure bij het Hof van Beroep namens de eisende partij.