Raad voor vergunningsbetwistin...

Raad voor vergunningsbetwistingen volgt PAS-rechtspraak

Raad voor vergunningsbetwistingen volgt PAS-rechtspraak

In een recent arrest volgde de Raad voor vergunningsbetwistingen uitdrukkelijk de Europese PAS-rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen erkende in het arrest dat voor de interpretatie van het Belgische Natuurdecreet, de rechtspraak van het Hof van Justitie alsmede de habitatrichtlijn als leidraad kan dienen. Waarna wordt vastgesteld dat iedere betekenisvolle aantasting van natuurlijke kenmerken en van speciale beschermingszones moet onderworpen worden aan een passende beoordeling. De plicht tot passende beoordeling geldt voor alle activiteiten en handelingen die een betekenisvolle negatieve impact kunnen hebben op een nabij gelegen speciale beschermingszone. Ieder risico wordt hierbij in aanmerking genomen, pas bij absolute uitsluiting van significante gevolgen kan de verplichting tot een passende beoordeling worden uitgesloten.

Dit is dus een zeer strenge interpretatie met als doel om de natuur zo goed mogelijk te beschermen.

De Raad hield in haar arrest ook rekening met het PAS-arrest van het Hof van Justitie.

Een programmatische aanpak kan in principe wel binnen de contouren van artikel 6, derde lid Habitatrichtlijn en men kan voor de vergunningverlening verwijzen naar de passende beoordeling die daarvoor werd opgemaakt, maar enkel wanneer die passende beoordeling voldoende wetenschappelijke zekerheid biedt dat de individuele projecten/plannen geen schade toebrengen aan de speciale beschermingszone, wat de nationale rechter moet nagaan. Het Hof oordeelt tevens dat het vrijstellen van projecten van de vergunningsplicht (en dus van passende beoordeling) op grond van drempel-/grenswaarden slechts kan wanneer (al dan niet op grond van een eerder opgestelde passende beoordeling op programmaniveau) geen redelijke wetenschappelijke twijfel bestaat dat die (onder die drempel vallende) projecten geen schadelijke gevolgen hebben voor de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone.”

De loutere ligging buiten een VEN-gebied sluit dus niet uit dat er onherstelbare schade aanwezig is.

“In het PAS-arrest draagt het Hof van Justitie immers aan de nationale rechter op om de wetenschappelijke deugdelijkheid van de programmatische aanpak stikstof “volledig en grondig” te toetsen, teneinde te verzekeren “dat er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat geen van de plannen of projecten schadelijke gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied”.”

Met dit arrest heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de strenge PAS-rechtspraak dus volledig opgevolgd.

Wil u opkomen tegen een vergunning nabij een belangrijk natuurgebied, aarzel dan niet mr. Johan Verstraeten en mr. Eline Yoshimi ons te contacteren via info@advocaten-leuven.be of 016 30 14 40.